Benzeşen ve ayrışan yönleriyle 1998 ve 2004 ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarında (4. ve 5. sınıflar) ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ve bunlara ilişkin öğretmen görüşleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Meltem Ataman

Danışman: YÜCEL KABAPINAR

Özet:

BENZEŞEN VE AYRIŞAN YÖNLERİYLE 1998 VE 2004 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA (4.-5. SINIFLAR) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin 1998 ve 2004 programlarında kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntem/tekniklerini saptamak, karşılaştırmak, 2004 programından sonra kullanılmaya başlanan yöntem/tekniklerin olumlu- olumsuz yönleriyle ilgili öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, İstanbul ili, Anadolu Yakası, Kartal, Kadıköy, Sultanbeyli ilçelerindeki ilköğretim okullarında görevli 318 sınıf öğretmenidir. Araştırmanın verileri nicel tekniklerden anket, nitel tekniklerden görüşme ile ankette yer alan açık uçlu sorulardan elde edilmiştir. Anket, kişisel bilgiler ve 1998-2004 ilköğretim programları ölçme değerlendirme yöntem/tekniklerine ilişkin bilgiler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun sonunda iki adet açık uçlu soruya yer verilmiştir. Anket verileri SPSS İstatistik Programı’ndan elde edilen sonuçlara göre değerlendirilmiştir. Anket verilerinin analizinde parametrik olmayan yöntemlerden “Ki-Kare”, parametrik yöntemlerden “İlişkisiz Grup T-Testi” ve “Varyans Analizi” kullanılmıştır. Örneklem grubundan gönüllülük esasına göre seçilen 28 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Görüşme formları yarı yapılandırılmış olarak hazırlanan altı sorudan oluşmaktadır. Görüşme ve anket formunda yer alan açık uçlu sorular yoluyla elde edilen nitel veriler analiz edilerek kategorilere göre tasnif edilmiştir. Anket, görüşme ve ankette yer alan açık uçlu sorulara göre; § Ölçme ve değerlendirme uygulamaları ve seminere katılımda özel okullardaki öğretmenler daha başarılıdır. § Ölçme değerlendirme uygulamalarında bayan, kıdemi fazla olan, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ilçelerde görev yapan öğretmenler daha başarılıdır. § 2004 programı ile ilgili yaşanan sıkıntılar; seviye grupları, sınıfların kalabalıklığı, öğretmenlerin bilgi eksikliği, fiziksel koşulların, zamanın yetersizliğidir. 2004 programının olumlu tarafları; öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi, sorumluluk kazanması, araştırma güçlerinin yükselmesi, derse ilgilerinin, dersteki başarılarının artması, kendini ifade etme, sorumluluk yönlerinin gelişmesi, öğretmenlerin farklı zeka türlerindeki öğrencilere hitap edebilmeleri, öğrencileri her yönüyle değerlendirebilmeleridir. ABSTRACT SIMILAR AND DIFFERENT WAYS OF ASSESMENT AND EVALUATING METHODS AND TECHNIQUES (IN 4TH AND 5TF CLASSES) IN 1998 AND 2004 PRIMARY SOCIAL STUDIES EDUCATION PROGRAMME AND TEACHER’S OPINIONS RELATED WİTH THEM This thesis is prepared to analyse assesment and evaluating methods and techniques in 1998 and 2004 programme, to compare these assesment and evaluation methods and techniques in 1998 and 2004 programme to determine teachers’ opinions about positive and negative ways of assesment and evaluation methods and techniques which started to be used after 2004 programme. 318 teachers working in primary schools in Kartal, Kadıköy and Sultanbeyli whera are Anatolian Part of İstanbul are the sample of the research. The data of the research was obtained through questionnaire and interviews. The questionnaire included both open-ended and closed-ended questions which are quantitative and qualitative from respectively. Interview also helped the researcher to obtain quantitative data. The questionaire is divided into two sections; the personel information and the information about assesment and evaluation methods and techniques in used 1998 and 2004 primary programme. The data of the questionnaire, which was applied to 318 teachers, was evaluated according to the results of SPSS Statistics Programme. ”Ki-Square”, which is non-parametric test, “Independent T- Test“ and “ Variance Analysis” which are parametric test were used in analysing the data of questionnaire. The open-ended questions in the questionnaire were classified into categories and made numeratical in accordance with qualitative data analyses teqniques. The interview was made conducted with 28 teachers who were chosen from the sample group. The interview forms contained six questions. The qualitative data, which was obtained by the interview, was analyzed and classified according to the categories. According to the questionnaire, interviews and open-ended questions; § In application to the seminar about assesment and evaluation; the teachers working in private schools are more successful. § In applications of evaluation; woman teachers, teachers who have got higher sensority and teachers who work in districts which have got high social- economic levels, are more successful. § The difficulties with 2004 programme are level groups, the crowd of the classes, the teachers’ knowledge deficiency, insufficiency of physical situation and insufficiency of time. The positive sides of 2004 programme are fixed that the students’ learning by doing and living, the students’ gaining responsibilities, the raising of the students searching abilities, the raising of the students interest and successes in lessons, the students’ progress in expressing themselves and responsibility manners, the teachers’ addressing the students who have got different intelligence types, teachers’evaluating the students in all ways.