Türk vergi hukukunda hukuki güvenlik ilkesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Kübra Avcı

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ

Özet:

Devlet otoritesinin mali alandaki görünümü olan vergiler, kamu harcamalarının en önemli finansman kaynağıdır. Vergilendirme ilişkisi içerisinde karşı karşıya gelen birey ve devlet arasındaki güç dağılımında devletin ağırlığının fazla olması, bireylerin vergilendirmesinde devletin daha üstün durumda olmasına neden olmaktadır. Vergilerin temel hak ve özgürlüklerle olan yakın ilişkisi dolayısıyla, vergi alanında yapılacak uygulamaların temel hak ve özgürlükler yönünden de etki doğurması olağandır. Burada önemli olan doğacak bu etkinin, bireyin hak ve özgürlüklerini kullanması noktasında keyfi ve sınırsız bir ölçüye varmamasıdır. Vergilerin birey açısından ödenmesinin, devlet açısından ise tahsilinin zorunluluğu, hukuk devleti ilkesi gereğince, devlet karşısında bireyin korunması vurgusunu gündeme getirmektedir. Bu bağlamda idarenin takdire dayalı uygulamalarının önüne geçilmesi ve bireyin daha güçlü kılınması adına ele alınacak temel unsur hukuki güvenlik ilkesidir. Hukuki güvenlik ilkesi, hukuk devletinin olmazsa olmaz bir koşuludur. Dolayısıyla devletin kendini hukukla bağlı sayması, kişilerin varlıklarını devam ettirirken herhangi bir çekince yaşamadan korkusuzca hareket etmelerine ve kendilerini güvende hissetmelerine olanak sağlayacaktır.Bu bakımdan, devletin elinde bulundurduğu vergilendirme yetkisinin kullanılması hususunda da kişilere güvence fonksiyonunun tesis edilmesi, ancak devlet organlarının üzerine düşen görevleri anayasal ilkeler çerçevesi içerisinde hak ve özgürlükleri gözetecek şekilde yerine getirmesiyle mümkün olmaktadır. -------------------- Taxes which are the appearance of state authorty in the freld of finance, are the most important source of public expenditure. The excess of the state in the distrubution of power which is faced in the taxation relationship between individual and state, causes the state to be superior in taxation of individuals.Due to the close relationship between the basic rights and freedoms, it is possible to be effective in the basic rights and freedoms in the direction of new implementation in the field of finance. The important point is that this effect does not reach an arbitrary and unlimited level in terms of using the rights and freedoms of the individual.The tax obligation paid from individuals and taken by state, in accordance with the principle of the rule of law emphasizes the protection of the individual against the state. In this context, the basic element to be taken in order to prevent the discretionary practices of the administraition and to make the individual stronger is the principle of legal security.The principle of legal security is sine qua non of the rule of law. Therefore regarded the dependence of state on law will allow people to act without fear and to feel safe and secure.In this respect, it is possible to establish the assurance function fort he use of the taxation authority held by the state only when fulfiling the duties of state organs in a way that respects the rights and freedoms within the framework of constitutional principles.