Zerkani’nin Menahilü’l-İrfan adlı eseri çerçevesinde Kur’an’a yönelik şüpheler ve verilen cevaplar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Sedat Sağdıç

Danışman: MURAT SÜLÜN

Özet:

( Zerkani’nin Menahilü’l İrfan adlı eseri çerçevesinde Kur’an’a yönelik şüpheler ve verilen cevaplar) Tezimizde, müsteşriklerin Kur’an’a yönelik iddialarına Mısırlı âlim Muhammed Abdulazim Zerkani’nin (ö.1948) Menahilü’l irfan fi ulumi’l- Kur’an adlı eserinde verdiği cevapları değerlendirme yaparak aktardık.Çalışmamız giriş, iki ana bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın konusu ve önemi, kapsamı ile metodundan bahsettik. Zerkani’nin hayatını ana hatlarıyla aktararak çalışmamızla ilgili literatüre ve tezimizin bu literatürdeki yerine temas ettik. Kur’an’ın kaynağı ile cem’i ve kitabetiyle ilgili ortaya atılan iddialara ve Zerkani’nin cevaplarına olduğu gibi yer verdik. Ardından bunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. SUMMARY The Doupts and The Answers Around Holy Qur’an Within The Frame of al-Zerkâni’s Manâhil Al-‘İrfan İn this thesis, we gouted and argued the claims of orientalists around Holy Qur’an, within the frame of an Egyptian scholar Mohammad Abdul’azim al-Zerkâni’s (d.1948) argumentations &appreciations in his precious book Manâhil Al-‘İrfan.Our work consists of an introduction,two main chapters and a conclusion.In the Introduction chapter, our aim, method, the extent and the importance of the topic are mentioned. After al Zerkâni’s biography in brief, the related literature is mentioned. We allowed the claims about the source of Holy Qur’an and how is collected&written full play within the frame of al-Zerkâni’s mentioned book, but we didn’t content with his answers; so, we added some answers and appreciations.