Vizyoner liderliğin çalışanların kalite algısına etkisinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HAMİT İZDAŞ

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

TEZ İ Bu çalışma vizyoner liderliğin çalışanların kalite algılarını olan etkisini incelemek için gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür araştırmasında vizyoner liderliğin kalite algısına etkisini inceleyen bir araştırmaya rastlanamamıştır. Araştırma kapsamında liderlerin vizyoner özellikleri ölçülmüştür. Yapılan faktör analizinde vizyoner liderliğin 4 alt faktörü bulunmuştur. Bunlar, Sinerji yaratan yenilikçi yönetim anlayışı, Keşfedici, Adil Yönetim Anlayışı, Vizyoner Düşünce ve Uygulama Yeteneği, Zamanlama Yeteneğidir. Bireylerin kalite algıları öçlüğünde bireysel ve kurumsal kalite algısı olarak 2 alt faktör elde edilmiştir. Araştırmada ölçüm aracı olarak 68 soruluk anket formu kullanılmıştır. Araştırmaya eğitim alanında kurumlarında toplam kalite uygulaması yapılan 299 birey katılmış anketleri tam olarak dolduran 270 çalışanın formları değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda liderlerin vizyoner özellik sahibi olmasının bireylerin kalite algısını pozitif yönde etkilediği, bu etkinin kurumsal kalite algısını bireysel kalite algısına göre daha fazla pozitif yönlü etkilediği ortaya çıkmıştır. ABSTRACT This research has been carried out in order to examine the effect of visionary leadership on laboring’ quality perception. In the literature research made, we couldn’t find any topic on visionary leadership on labors’ quality perception. Within the dimension of research the leaders’ visionary property has been evaluated. We have found four sub factors of visionary leadership in the factor analysis. These are innovative management approach that creates synergy, exploratory equity management approach, visioner thought and practice ability and thinking ability. When individual quality perception is evaluated, two sub factors have been achieved as personal and institutional quality. In the research we have used a survey form consisting of 68 questions as an assessment. 299 individuals who have been experienced quality application on their institution in the educational environment, have been participated in this research, 270 survey forms has been used. In the end of the research, it’s found that if the leader has a visionary leadership property, the individuals will have a positive effect about quality perception. What’s more, there’s even more effect on institutional quality perception.