Temettü dağıtımının hisse senedi fiyatlarına etkisi: 2005-2015 yılları arasında çimento sektörü üzerine bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Alper Taştekin

Danışman: ACLAN OMAĞ

Özet:

Kar dağıtım politikası (dividend policy) işletme yöneticileri ve yatırımcılar açısından en önemli konulardan birisidir. Çünkü her işletmenin temettü dağıtımı konusunda farklı politikalara sahip olduğu görülmektedir. Kar dağıtım politikasını açıklamaya çalışan teorilerin başında; ilişkisizlik (irrelevancy), eldeki kuş teorisi (bird in hand theory), vergi faktörü (tax preference theory), müşteri etkisi (clientele effect) gelmektedir. Ancak henüz tam olarak açıklayan teori bulunmamaktadır. Her teorinin üstün ve zayıf olduğu noktalar bulunmaktadır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan çimento sektörüne ait 2006-2015 döneminde dağıtmış olduğu nakit net temettülerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Panel veri analizi kullanılarak 18 şirket üzerinde yapılan araştırmanın sonucuna göre nakit net temettü ile temettünün ödeneceği tarihteki hisse senedi pazar değeri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. İlişkisizlik teorisinin bu çalışmada geçerli olmadığı gözlemlenmiştir. Anahtar kelime: kar dağıtım politikası, eldeki kuş teorisi, panel veri analizi ABSTRACT Dividend policy is essential for executives and investors. Managements operate under various dividend policies. Several theories have been proposed to explain the selection of a particular dividend policy: irrelevancy, bird in hand theory, tax preference theory and clientele effect. None of the theories fully explain the phenomenon. Topic of this study is the determining the effect of distributed net cash dividends in the period 2006-2015 by cement industry companies traded in Borsa İstanbul on their share prices. Data from 18 companies were analyzed using panel data analysis and a positive relationship was found between net cash dividend and share price on the day when the dividend was paid. It was shown that irrelevancy theorem was not suitable for this work. Keywords: irrelevancy theory, dividend policy, panel data analysis