Uluslarası Muhasebe Standartları ile Kırgızistan Muhasebe Standartlarının karşılaştırılması ve muhasebeleştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Janyl Satybaldieva

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI İLE KIRGIZİSTAN MUHASEBE STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Uluslararası faaliyet gösteren ve yatırım yapan şirketler, bankalar ve diğer kuruluşlar ekonomik kararlar alırken, dünya’da çeşitlilik ve farklılık gösteren muhasebe sistemlerine göre hazırlanan mali tabloları karşılaştırırken zorluklar yaşamaktadırlar. Bu nedenle, ulusal muhasebe sistemleri arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak ve yatırımcıların doğru ekonomik kararlar almasını sağlamak için 1973 yılında IASC kurulmuştur. Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte, ülkenin ekonomik sisteminde meydana gelen yenilikler ve gelişmeler muhasebe sisteminin değişmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kırgızistan’da yabancı yatırımın arttırılması için ülke ekonomisi hakkında sağlanan bilgilerin tam, güvenilir ve saydam olması gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin sağlanmasında merkezi planlama ekonomisinde kullanılan muhasebe sistemi cevap veremeyeceği ve bu nedenle Kırgızistan muhasebe sisteminin yeni ekonomik şartlara cevap verebilecek şekilde uyarlanmasının zorunlu olduğu açıktır. Nitekim bu amaç doğrultusunda ilk önce uluslararası muhasebe ilke ve standartlarına göre uyarlanmış Kırgızistan Muhasebe Standartları geliştirilerek kabul edilmiş ve çok zaman geçmeden Uluslararası Muhasebe Standartlarını benimsenmiştir. Çalışmamızda, bağımsızlık sonrasında Kırgızistan’daki muhasebe sisteminde yapılan düzenlemeler tanıtılmaktadır. Muhasebe sisteminin en önemli unsurlarından biri olan Kırgızistan Tekdüzen Hesap Planı incelenmiştir. Kırgızistan Muhasebe Standartlarını Uluslararası Muhasebe Standartları ile karşılaştırılmıştır ve farklılıkları ortaya koyarak, çözüm yolları sunulmuştur. COMPARISON OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS WITH KYRGYZSTAN ACCOUNTING STANDARDS AND ACCOUNTING ABSTRACT Internationally working and investing companies (firms), banks and other institutions, taking economic decisions, have difficulties with variety and diverse accounting systems in the world. For this reason, IASC was established in 1973 because of removing differences among national accounting systems and providing investors to take right economic decisions. After gaining its independence, having new developments and reforms in the Kyrgyz economic system made necessity to change its accounting system too. Too increase foreign investments, there should be necessary to have full, trustful and transparent information about the Kyrgyz economy. For providing these information, accounting system was used in the central planned economy cannot provide necessary information and for this reason the Kyrgyz accounting system has to adopt new economic conditions and realities. Indeed, direction of these goals Kyrgyzstan first accepted to develop the Kyrgyzstan Accounting Standard according to International Principles and Standards and within short time fully adopting the International Accounting System. This thesis introduces arrangement done to the Accounting System of Kyrgyzstan after its independence. In this work, presenting the most important elements of the Kyrgyz Accounting System is comparing current Kyrgyzstan Accounting System with International Accounting System and put forwards differences as well as provides solutions.