İlköğretim okulları seçmeli spor etkinlikleri dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İLKER BEHÇET AKGÜN

Danışman: MEHMET İNAN

Özet:

İLKÖĞRETİM OKULLARI SEÇMELİ SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Bu araştırma, beden eğitimi öğretmenlerinin seçmeli spor etkinlikleri dersi öğretim programına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada amaca ulaşabilmek için ilköğretim okullarında ( devlet ve özel ) görev yapan beden eğitimi öğretmenleri araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamına giren öğretmenlere “ Program Tasarısı Değerlendirme Ölçeği (Küçüktepe, 1998, s.53)” dağıtılmış ve alınan sonuçlar değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin ölçüm aracında yer alan sorulara verdikleri yanıtlar, 3’lü skalada değerlendirilmiştir. Çalışmada “evet” yanıtına 3, “kısmen” yanıtına 2 ve “hayır” yanıtına ise 1 puan verilerek değerlendirme yapılmıştır. Öğretmenlerin ölçüm aracında yer alan sorulara verdikleri cevapların, demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini saptamak amacıyla iki kategorili değişkenlerde T testi; ikiden fazla kategoriye sahip değişkenlerde ise tek yönlü ANOVA analizi kullanılmıştır. Öğretmenler, ilköğretim okullarında uygulanan seçmeli spor etkinlikleri dersi öğretim programına ilişkin olarak; programın kazanım, öğrenme yaşantıları ve değerlendirme ilkeleri yönünden, eğitim programlarının taşıması gereken özellikleri kısmen taşıdığını, içerik yönünden ise eğitim programlarının taşıması gereken özellikleri tam olarak taşıdığını belirtmişlerdir. Program Tasarısı Değerlendirme Ölçeği’nde yer alan sorulara verilen yanıtlar öğretmenlerin demografik özellikleri açısından incelendiğinde, ilköğretim okullarında uygulanan seçmeli spor etkinlikleri dersi öğretim programı kazanım boyutunun öğretmenlerin mesleki hizmet yılına göre p<0.05 düzeyinde manidar bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Kazanım boyutunda, 16 ile 20 yıl arası mesleki deneyime sahip olan öğretmenler ile diğer mesleki deneyim gruplarında yer alan öğretmenler arasında, 16 ile 20 yıl arası mesleki deneyime sahip olan öğretmenlerin lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür; bu bağlamda araştırma sonuçları öğretmenlerin diğer demografik özelliklerine göre incelendiğinde seçmeli spor etkinlikleri dersi öğretim programı ögelerinin p>0.05 düzeyinde anlamlı herhangi bir fark göstermediği saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Seçmeli Spor Etkinlikleri Dersi, İlköğretim, Program Hakkında Öğretmen Görüşleri. ABSTRACT THE SPORTS TEACHERS EVALUATE THE OPTIONAL SPORTS ACTIVITIES PROGRAMME AT THE PRIMARY SCOOL This research, aims to determine the considerations of the sports teachers about the optional sports activities program. In this study in order to be able to reach the goal the sports teachers assigned in primary schools (state and private) are included to the extent of the research. To the teachers which are included in the research “Program Draft Evaluation Scale (Küçüktepe, 1998, s.53)” was distributed and the received results were evaluated. The answers given by the teachers to the questions in the evaluation scale tool, were evaluated in triple scale In the research the answer “yes” was given 3 points, “ partly” was given 2 points and “no” was given 1 point. In order to specify if the answers given by the teachers differ according to demographic characteristics, in the differentials with two categories T test, in the differentials having more than 2 categories single way ANOVA analysis was used. About optional sport activities lesson performing in primary schools, teachers expressed the program partly has features that needs an educational program should have in terms of gain, learning life, principles of evaluation and also it exactly has features that needs an educational program should have in terms of content. When the answers given to the questions are in the Program Draft Evaluation Scale evaluated as per the demographical aspects of the teachers, it is seen that the gain dimension of the education program of optional sports activities applied in primary schools, differs significantly by p<0.05 as per the occupational service years of the teacher. In the gains dimension, between the teachers who have occupational experience from 16 to 20 years and those teachers who are in other occupational experience groups; a meaningful difference is observed on behalf of those who have an occupational experience from 16 to 20 years; to this extent when the research results are examined as per the other demographical aspects of the teachers, it is detected that the items of the optional sports activities course education program does not show a significant difference as being at the level p>0.05. KeyWords: Optional Sports Events, Primary, Teachers' Opinions About the Program.