Gençlerde evlilik yaşının uzaması üzerine din sosyolojisi açısından bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Vildan Dindar

Danışman: FATMA ODABAŞI

Özet:

GENÇLERDE EVLİLİK YAŞININ UZAMASI ÜZERİNE DİN SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA “Gençlerde Evlilik Yaşının Uzaması Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma” konulu tez çalışmasında evlilik yaşının yükselme nedenleri sosyolojik ve dini bir perspektifle incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma; kentleşme, rasyonelleşme, bireyselleşme ve sekülerleşme süreçlerinin evlilik yaşının ötelenmesinde etkili olduğu varsayımı üzerinden şekillendirilmiştir. Çalışma giriş, birinci bölüm, ikinci bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Giriş bölümünde; araştırmanın konusu, amacı, önemi, hipotezleri, yöntem ve saha araştırmasının kurgulanması bölümlerine yer verilmiştir. Birinci bölümde gençlik, aile ve din üzerine teorik bir çerçeve oluşturulmuş, modernleşme, kentleşme ve sekülerleşme süreçlerine ilişkin alt başlıklara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise niteliksel araştırma yönteminden yararlanılarak yapılan söz konusu araştırmada, yüksek öğrenim görmüş, kentli, kendini muhafazakâr olarak tanımlayan 15 kişi ile mülakat yapılarak, aile ve evliliği nasıl değerlendirdikleri, ideal evliliğin ne olduğu, evliliği geciktirmelerinde yahut evlilik kararını geç vermelerinde etkili olan faktörlerin neler olduğu saha çalışması yoluyla çözümlenmeye çalışılmıştır. Kent ile kurdukları ilişkiler ve kentlilik düzeyi bağlamında dini algıları ve dindarlık pratiklerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. -------------------- A RESEARCH ON THE INCREASING AGE OF THE MARRIAGE OF THE YOUTH IN TERMS OF SOCIOLOGY OF RELIGION In this thesis, we tried to examine the reasons of why the marriage age has increased in terms of religious and sociological perspectives. The research is consisted of the assumption that urbanization, rationalization, individualization and secularization affect the marriage age. It is composed of introduction, first part, second part and conclusion. In the introduction, we gave place to the research object, its importance, hypothesis, method and field research. In the first part, we tried to form a theoretical frame for the youth, family and religion. In this context, it also has subheadings regarding the process of modernization, urbanization and secularization. In the second part, we have benefited from the qualitative research method in the relevant research and had interview with 15 people who are university graduate, urbanite and defined themselves as conservative concerning how they approach to family and marriage, what is ideal marriage and which factors have affected their delayed marriage decisions. Moreover, in the context of their relations with city and level of urbanity, we tried to evaluate their perceptions and practices on the religion.