Yerel yönetimlerin gençlik politikaları : Başakşehir Belediyesi örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İsa Peri

Danışman: NAİL YILMAZ

Özet:

Bu araştırmada, yerel yönetiminin sunduğu gençlik hizmetleri ve politikalarında Başakşehir yerel yönetiminin rolü ve işlevi incelenmiştir. Araştırma kapsamında saha araştırmasında, nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama tekniğine göre anket uygulaması yapılmıştır. Anket soruları araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Anket Başakşehir'de yaşayan 15-29 yaş arası gençlere uygulanmıştır. Uygulanan anket Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) programıyla % 95 güven aralığında analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre, genel memnuniyet düzeyi incelendiğinde en yüksek memnuniyet derecesinin %64 ile park, bahçe ve yeşil alanlarda olduğu görülmüştür. En az memnun olunan hizmetin ise % 28 ile belediye genelinde olduğu saptanmıştır. Sağlık hizmetlerinin memnuniyet durumu ise % 39 oranında kalmıştır. Bu bağlamda Başakşehirlilerin belediye hizmetlerinden genel olarak memnun olmadıkları kanısına varılabilir. Yaşa göre veriler incelendiğinde, belediyenin sunduğu genel hizmetler ve eğitim politikalarından en çok 27-29 yaş arası kişilerin memnun olduğu belirlenmiştir. Veriler cinsiyete göre incelendiğinde genelde erkeklerin daha memnun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Doğum yerine göre veriler incelendiğinde, İç Anadolu ve Ege Bölgesinde doğan kişilerin daha memnun oldukları belirlenmiştir. Ayrıca evlilerin bekarlara oranla daha memnun oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Eğitim durumuna göre, lise mezunlarının diğer gruplara oranla daha memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmayanların çalışanlara oranla nispeten daha memnun oldukları belirlenmiştir. Kayaşehir ve Başakşehir Bölgesinde yaşayanların diğer bölgelerde yaşayanlara oranla daha memnun oldukları söylenebilir. Başakşehir taraftarlarının memnuniyet oranlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Herhangi bir Sivil Toplum Kuruluşluna (STK) üye olanların genel memnuniyet durumunun daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ailedeki kişi sayısı arttıkça memnuniyet seviyesinin de düştüğü saptanmıştır. Gelir seviyesi arttıkça belediye genel memnuniyet seviyesinin arttığı tespit edilmiştir. Başakşehir'de yaşama süresi arttıkça genel memnuniyet seviyesinin düştüğü görülmüştür. Gençlere değer verildiğini düşünen gençlerin tüm alanlardaki memnuniyet seviyelerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. -------------------- In this research, the role and function of Başakşehir local government in the youth services and policies provided by the local government were examined. Within the scope of the research, a questionnaire was applied according to the general screening technique which is one of the quantitative research methods. Questionnaire was prepared by the researcher. The questionnaire was applied to young people aged 15-29 living in Başakşehir. The questionnaire was analyzed at 95% confidence interval via Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). According to the data obtained, when the general satisfaction data were examined, it was seen that the highest satisfaction rate was in parks, gardens and green areas with 64%. The least satisfying service was found in the municipality-wide with 28%. The satisfaction level of health services remained at 39%. In this context, it can be concluded that Başakşehir citizens are generally not satisfied with municipal services. When the data were examined by age, it was found that mostly, people aged 27-29 were satisfied with in the general municipal services as well as the education service. When the data were analyzed with regard to gender it was concluded that males were generally more satisfied. When the data were examined according to the place of birth, it was determined that people born in Central Anatolia and Aegean Region were more satisfied. In addition, married people are more satisfied than single ones. Regarding the educational level, it was concluded that high school graduates were more satisfied than the other groups. It was determined that non-workers are more satisfied than workers. It can be said that those living in Kayaşehir and Başakşehir regions are more satisfied than those living in other regions. It was concluded that the satisfaction rate of Başakşehir supporters was higher. The overall satisfaction level of the members of any non-governmental organization (NGO) was found to be higher. As the number of people in the family increased, the level of satisfaction decreased. As the income level increased, the general satisfaction level of the municipality increased as well. It was observed that as the life expectancy increased in Başakşehir, the overall satisfaction level decreased. It was determined that the satisfaction levels of young people who think that they were valued were high in all areas.