Sıçanlarda oluşturulan adjuvant artrit modelinde resveratrolün etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Pharmacy, Professional Pharmaceutical Sciences, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: NURHAN SÖNME

Supervisor: LEVENT KABASAKAL

Abstract:

Romatoid artrit (RA), etiyolojisi belli olmayan, sistemik bulgular gösteren, özellikle de eklemleri tutan ve deformitelerle seyreden, genetik ve çevresel faktörler ile otoimmunitenin önemli rolünün olduğu kronik inflamasyonla karakterize bir hastalıktır. Romatoid artritin patogenezinde önemli rolü olan TNF-alfa ve IL6 gibi bazı sitokinler üzerine, resveratrolün inhibitor etkinliği olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Resveratrolün bu etkileri göz önüne alınarak, çalışmamızda sıçanlarda oluşturulan adjuvant artrit üzerine etkileri incelenmiştir.Bu amaçla, çalışmamızda ortalama ağırlıkları sırasıyla 400 ± 50 g ve 220 ± 30 g olan erkek ve dişi Wistar Albino sıçanlar kullanıldı. Çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Etik Kurulu’nun onayı alınarak yapılmıştır. Deney grupları (8 sıçan); kontrol, artrit ve tedavi gruplarından oluşmaktadır. Freund’s Complete Adjuvant (FCA) uygulanarak hayvanlarda artrit oluşturuldu. Resveratrol %0.4 metil selülozda süspande edilerek 10 ve 30 mg/kg/gün dozunda i.m. olarak uygulandı ve hayvanların ayaklarındaki hacim değişimleri ile diğer fiziksel kontroller, 1. 5. 10. 20. ve 30. günlerde ölçüldü. 30. günün sonunda son fiziksel kontrollerin yapılmasının ardından servikal dislokasyon ile hayvanların yaşamları sonlandırıldı. Hayvanların eklemlerinde radyolojik, histolojik ve biyokimyasal incelemeler yapıldı. Kontrol, artrit ve tedavi gruplarındaki hayvanların pençe hacmindeki değişiklikler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde resveratrolün doza bağımlı olarak artrit gelişimini engellediği saptanmıştır. Radyolojik ve histolojik analizler de bu bulguyu desteklemektedir. Eklem dokularında yapılan biyokimyasal testlerin sonuçları da histolojik bulgular ile paralellik göstermektedir. Sonuç olarak; dişi ve erkek Wistar sıçanlarda FCA ile oluşturulan artrit modelinde, resveratrol doza bağımlı olarak artrit oluşumunu engelleyici bir etki oluşturmuştur. SUMMARY INVESTIGATION OF RESVERATROL EFFECTS ON ADJUVANT INDUCED ARTHRITIS OF RAT MODEL Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflamatory disease with systemic findings of unknown etiology that primarily affects synovial membranes of multiple joints and frequently accompanies deformities. Both genetic and enviromental factors and also autoimmunity plays significant roles in its development. In various studies it is described that cytokines such as TNF-alpha and IL6 indicating an important role on pathogenesis of rheumatoid arthritis and resveratrol has an inhibitor effect on these cytokines. Considering these effects of resveratrol, we have investigated the effects of resveratrol on adjuvant arthritis.For this purpose, our study were performed on male and female Wistar Albino rats weight of 400 ± 50 g and of 220 ± 30 g, respectively. The study was approved by Animal Care and Use Ethics Committee of Marmara Univercity Faculty of Medicine. Experimental groups (8 rats) include of control, arthritis and treatment groups. Freund’s Complete Adjuvant (FCA)-induced arthritis was done in animals. Resveratrol suspension in %0.4 methyl cellulose was administered as intramuscular doses of 10 ve 30 mg/kg/day; afterwards alterations of hind paw volumes and other physical controls of animals were measured on days 1, 5, 10, 20 and 30 after FCA injection. At the end of the 30th day, after the physical controls had been done, rats were killed via cervical dislocation. Radiologic, histologic and biochemical investigations were performed. After evaluation of hind paw volume alterations of each group of animals istatistically these, it was shown that resveratrol might prevent arthritis in dose-dependent manner. This findings were also supported with radiologic ve histologic analysises. Biochemical assays of joint tissues are also consistent with histologic findings. Consequently, findings of this study suggest that, resveratrol has a preventive effect on arthritis development on both sex Wistar rats model of FCA induced arthritis