Ekonomik ve sosyal sınıf değişiminde sanatın kullanımı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Semanur Cengiz

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

Bu araştırmada farklı ekonomik ve sosyal sınıfların sanat tercihleri ile sanat tüketimleri, sanata bakış açılarının neler olduğu ayrıca hangi tür sanat aktivitelerine ne sıklıkla katılım gösterdikleri ve sanat tüketimlerinin altında ne tür motivasyon kaynaklarına sahip oldukları incelenmektedir. Özellikle sanat aktivitelerine katılımları ve sanat eserlerinin tüketimleriyle bireylerin sınıf atlama çabalarının olup olmadığı, sanatı sınıf değişiminde bir taktik olarak kullanıp kullanmadıkları sorgulanmaktadır. Bu araştırmada incelenmiş olan ekonomik ve sosyal sınıf değişiminde sanat kullanımına en uygun yöntem olacağı düşünülerek katılımcılarla nitel bir araştırma yöntemi olarak 5 kadın 5 erkek olmak üzere toplamda 10 katılımcıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sonucunda sanat eserleri ve sanat formlarına duyulan ilginin kültürel sermayeyle birlikte şekillendiği ve bireylerin sahip olduğu ekonomik, kültürel ve sosyal sermayeyle birlikte gündelik hayat pratiklerinde sanat aktivitelerine katılımların farklılaştığı ortaya çıkmıştır. -------------------- Use of Art in Economic and Social Class Change In this research, art preferences and artistic consumption of different economic and social classes, what their perspectives on art are and how often they participate in what kind of art activities and what kind of motivation resources they have under art consumption is examined. Especially with their participation in art activities and the consumption of works of art, it is questioned whether individuals have a class jump effort and whether they use art as a tactic in class change. In the economic and social class change examined in this research, considering that it would be the most appropriate method for the use of art, in-depth interviews were conducted with 10 participants, 5 of which were female and 5 male, as a qualitative research method. As a result of the study, it was revealed that the interest in art works and art forms were shaped together with cultural capital and with the economic, cultural and social capital of individuals, participation in art activities in daily life practices was differentiated.