SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDAKİ GERÇEKLİK ALGISININ KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: KÜBRA SEZGİN

Supervisor: Emel Yılmaz

Abstract:

Günümüzde markaların sosyal paylaşım ağlarını etkin bir şekilde kullandığı görülmektedir. Sosyal paylaşım ağlarının kullanıcılarına sağladığı çok sayıda avantajı olmakla birlikte, doğru iletişim yöntem ve teknikleri kullanıldığında hedef kitlerine ulaşmak isteyen markalar için oldukça etkili bir platform olabilmektedir. Çalışmamızda sanal bir oyun olarak başlayıp kısa sürede binlerce kişiyi etkisi altına alan Çiftlik Bank’ın, kullanıcıların algılarını yönlendirebilmek için hangi iletişim yöntem ve tekniklerine başvurularak, ikna ettiği ortaya konulmak istenmiştir. Birinci bölümde kavramların açıklamalarına yer verilmiş olup, diğer bölümlerde sosyal paylaşım ağlarındaki gerçeklik sorunlarına ve bu sorunların kişilerarası iletişim sürecine yansımaları ele alınmıştır.Son bölümde ise Çiftlik Bank’ın seçilmiş reklam videoları söylem analizi ile incelenmiştir. Söylem analizi yapılırken videoların içeriği anlambilimsel, sözdizinsel ve göstergebilimsel olarak analiz edilmiştir. -------------------- Today, it is seen that brands use social sharing networks effectively.Although social networking has many advantages for its users, it can be a very effective platform for brands who want to reach their target groups when the correct communication methods and techniques are used. In this thesis, it was aimed to reveal which communication methods and techniques were used to direct the perceptions of the users, which started as a virtual game and affected thousands of people in a short time.In the first section, the explanations of the concepts are given and in the other sections, the problems of reality in social sharing networks and their reflections on the interpersonal communication process are discussed.In the last section, selected commercial videos of Çiftlik Bank are analyzed with discourse analysis. During the discourse analysis, the content of the videos was analyzed semantically, syntactically and semiologically.