Hastanede yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen trichosporon asahii kökenlerinde bazı virulans faktölerinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Aylin Dağ

Danışman: NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU

Özet:

HASTANEDE YATAN HASTALARIN KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN TRİCHOSPORON ASAHİİ KÖKENLERİNDE BAZI VİRULANS FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Adı ve Soyadı: Aylin DAĞ Danışman Adı: Doç. Dr. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU Kabul Tarihi: 22.06.2005 Programı: Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı: Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seyrek rastlanmasına rağmen antifungal tedaviye görece dirençli olan Trichosporon cinsinde yer alan Trichosporon asahii tüm dünyada olduğu gibi, hastanemizde yatmakta olan hastaların da klinik örneklerinden artan sıklıkta izole edilen tür olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmada 43 tanesi idrar, 1 tanesi periton, 1 tanesi dil sürüntüsü, 1 tanesi kan, 1 tanesi nefrostomi örneklerinden ve ayrıca 1 tanesi de saprofit olarak tırnaktan izole edilen toplam 48 adet T. asahii kökeninde; salgısal asit proteinaz, fosfolipaz, esteraz aktiviteleri, sıvışık örtü (slime) üretme ve hidrofobisite özellikleri olmak üzere olası virülans faktörlerinin varlığı araştırılmıştır. Çalışma kapsamına alınan 48 T. asahii kökeninin hiçbirinde salgısal asit proteinaz ve fosfolipaz enzimi üretimine rastlanmazken, kökenlerin hepsinde esteraz aktivitesi bulunmuştur. Yüzey hirofobisitesinin belirlenmesinde, hidrokarbon olarak n-hekzadekan kullanıldığında, 4 köken orta düzeyde hidrofobik; 43 köken düşük düzeyde hidrofobik özellik sergilerken; 1 kökende ise yüzey hidrofobik özellik saptanmamıştır. Hidrokarbon olarak p-ksilen kullanıldığında 13 köken az hidrofobik olarak bulunurken, 35 kökende yüzey hidrofobik özellik negatif bulunmuştur. Yüzey hidrofobisitesinin ölçülmesinde kullanılan ikinci yöntem olan polistiren mikroküre deneyinde, elde edilen değerler % 53.2 ile % 92.7 arasında olup, hidrofobisite kökenler arasında değişen oranlarda saptanmıştır. Kökenlerin sıvışık örtü üretimini saptamak için kullanılan modifiye tüp aderens yönteminde; 10 köken orta (++) pozitif, 18 köken zayıf (+) pozitif olarak sıvışık örtü üretimi gösterirken, 20 köken ise (-) negatif saptanmıştır. Çalışmamız olası virülans faktörlerinden salgısal asit proteinaz ve fosfolipaz enzim aktivitelerinin belirlenmesi açısından literatürdeki ikinci çalışma olup, esteraz aktivitesi, yüzey hidrofobisitesi ve sıvışık örtü üretme özelliklerinin saptanması açısından ilk çalışmadır. Elde ettiğimiz verilerin T.asahii türünün virülansı hakkında literatüre destek vereceğini düşünmekteyiz. Ancak, bu bulguların virülansla ilişkilerinin net olarak belirlenebilmesi açısından klinik verilerle birlikte değerlendirilmeye gidilecek çalışmaların gerekli olduğu görüşündeyiz. INVESTIGATION OF SOME VIRULENCE FACTORS OF TRICHOSPORON ASAHII STRAINS ISOLATED FROM THE CLINICAL SAMPLES OF HOSPITALIZED PATIENTS SUMMARY In genus Trichosporon with relative resistance to antifungal therapy, T. asahii has emerged as a frequently isolated species from the clinical specimens of hospitalized patients in Turkish hospitals including Marmara University Hospital as well as in other parts of the world. In this study; acid proteinase, phospholipase, esterase activities, slime production and hydrophobic properties of a total of 48 T. asahii strains isolated from urine (43), periton (1), tongue (1), blood (1), nephrostomy (1) and nail (1) as a saprophite were investigated. In none of the 48 strains acid proteinase and phospholipase activities could be detected, while all were found to be esterase positive. In hydrocarbon assay performed with n-hexadecane 4 strains exhibited moderate hydrophobicity; while 43 strains showed low level hydrophobicity and 1 strain was found to be negative. When p-xylene was used as hydrocarbon source, 13 strains were found to be weakly hydrophobic; while remaining 35 strains did not exhibit surface hydrophobicity. In the second procedure to measure hydrophobicity by using microspheres assay, the results were found to be changing from strain to strain with the lowest and the highest values between 53.2 % and 92.7 %. Establishing the production of slime, modified tube assay was performed. Ten strains were found to be mild producers (++), 18 strains were weakly (+) and 20 strains were defined as non-slime producers. Our studty is to be the second in the literature in terms of investigation of acid proteinase and phospholipase activities, but the first for determining the existence of esterase activity, surface hydrophobicity and slime production in T. asahii strains. We may suggest that our results related to the presumptive virulence factors of T. asahii will contribute to the literature. However, to validate the clearcut relationships between the virulence factors and pathogenesis of the infections, further studies including clinical evaluations must be carried out.