İşbirlikli öğrenmenin problem çözmeye ve başarıya etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MURAT GENÇ

Danışman: Fatma Şahin

Özet:

Toplum olarak belki de yaşadığımız en büyük problem güvensiz olmamızdır. Özgüvensiz olan toplumumuzda problem çözme becerisi de çok gelişmemiştir. Problem çözme becerisi gelişmemiş olan toplumlarda ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme de çok yavaş olmaktadır. Bu araştırmada, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirerek, kendilerine güvenlerini sağlamada işbirlikli öğrenme yönteminin etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Edirne ili Keşan ilçesi Anafartalar İlköğretim Okulu 2 kademe 8. sınıfa devam eden 74 öğrenci oluşturmaktadır. Kontrol ve deney grubu olarak seçilen öğrencilere araştırmacı tarafından hazırlanan etkinlikler yaptırılmış ve anketler uygulanmıştır. Yapılan uygulamaların geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış, grupların düzeyleri eşitlenmeye çalışılmıştır. Kontrol grubundaki öğrencilere “Genetik” ve “Canlılarda Üreme ve Gelişme” üniteleri geleneksel yöntemle araştırmacı tarafından hazırlanan ders planı ile verilmiş, deney grubuna ise aynı üniteler yine araştırmacı tarafından hazırlanan işbirlikli öğrenme yöntemi ile verilmiştir. Uygulamaların öncesi ve sonrasında her iki gruba da Fen Bilgisi Başarı Testi, Problem Çözme Becerileri Envanteri, Fen Bilgisi Tutum Ölçeği ve Bilişüstü Beceriler Anketi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 12 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu sonuçlara göre deney grubunda başarı kontrol grubuna göre .05 manidarlık düzeyinde anlamlı miktarda artmıştır. Problem çözme becerileri açısından ise; deney grubu öngörüldüğü gibi problem çözme becerilerini arttırmış, kontrol grubunda ise herhangi bir değişim görülmemiştir. Tüm bunlara rağmen yaklaşık 4 ay süren uygulamalar sonunda her iki grupta da tutum ve bilişüstü beceriler bakımından bir değişim gözlenmemiştir. Bunun, uygulamanın tutum becerilerini ve bilişüstü becerilerini etkileyecek kadar uzun sürede yapılmamış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. ABSTRACT Maybe, the biggest problem we experience as society is that we are trustless. Also problem solving skill isn’t developed a lot in our society which is lack of self-confidence societies of which this skill isn’t developed. We used cooperative learning method in this study so as to ensure this development. Sampling group of the survey consist of 74 students studying in 8th grade of 2nd stage in Anafartalar Primary School. The students selected as control and experiment group have done the activities prepared by the researcher and studies have been applied. Validity and reliability works of the applications done have been fulfilled, that groups are in the same level has been paid attention. The units of “Genetic” and “Propagation” have been taught with lesson plan prepared by the researcher by using traditional method to the students of control group, on the other hand, the same units have been taught by the cooperative learning method prepared by the researcher to experiment group. Science success tests, inventory of problem-solving skills, science attitude scale and survey of Metacognitive skills have been applied to both groups pre and post applications. The obtained results have been evaluated by using SPSS 12 programme. For group in expected level and a remarkable difference has occurred compared to control group. Experiment group has improved its problem-solving skills as required in terms of problem-solving skills, on the other hand, no change has been seen in control group. In spite of these, no change in terms of attitude and Metacognitive skills has been seen in any group at the end of the applications lasting about four months. It’s thought that it resulted from the fact that applications of this isn’t enough long to influence attitude and Metacognitive skills.