Kazanç yönetimi ve kazanç yönetimi uygulamalarının muhasebe ve denetim açısından incelenmesi:İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında imalat sektöründe bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖZLEM ERDİL

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Kazanç yönetimi; gelir ve giderlerin saklanmasından farklı olarak, finansal tablolarda gösterilme zamanına müdahale edilmesine ilişkin işlemlerin toplamı olarak tanımlanmakta ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ndeki (GKGMİ) esnekliklerden ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda (UFRS) işletmenin finansal durumunun yansıtılması için muhasebe tercihlerini yaparken yöneticilere kanuni açıdan ihtiyari olan uygulamalar arasında seçim yapma olanağının verilmesi sonucunda oluşmaktadır. Bu çalışmada, kazanç yönetimi uygulamalarını ortaya çıkan nedenler, kullanılan yöntem ve teknikler ile elde edilen sonuçlar teorik ve ampirik çerçevede incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda İMKB (BIST) İmalat Sanayi endeksinde hisse senetleri işlem gören 146 işletmenin kazanç yöntemi uygulayıp uygulamadıkları Beneish yöntemi ile incelenmiş ve Satistical, Package For Social Science (SPSS) programında analiz edilmiştir. Model sonuçlarına göre 2010-2011 yılları arasında 80 adet, 2011-2012 yıllarında 79 adet şirketin kazanç yönetimi yaptığına yönelik bilgiler tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Kazanç Yönetimi , Finansal Bilgi Manipülasyonu ABSTRACT Unlike storing of income and expenses, earnings management is defined as the sum of the transactions related to intervention in time to be seen in the financial reports and consists of flexibilities in the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), and occurs as a result of granting managers the possibility of selection among legally discretionary applications while making accounting preferences to reflect the company's financial condition at International Financial Reporting Standards (IFRS). In this study, causes resulting to the applications of Earnings Management and the results obtained by the methods and techniques used have been investigated from both theoretical and empirical frame. Accordingly, 146 entities of which stocks are traded in the ISE (BIST) Manufacturing index have been examined by Beneish method whether they employ the earnings management or not, and the results have been analyzed with Satistical, Package For Social Science (SPSS) programme. According to the results of model, it has been identified for the information that 80 firms between the years 2010-2011 and 79 firms between 2011-2012 made earnings management. Key Words: Earnings Management , Manipulation of Financial Information