6 sigmanın metal sanayine uygulanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FİKRET ŞAHİN

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

6 SİGMANIN METAL SANAYİNE UYGULANMASI Dünyada ekonomik anlamda yaşanan küreselleşmenin işletmelere etkisinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, işletmelerin artık dünya pazarlarına daha fazla yönelmeleri gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bunun gerçekleştirilebilmesi içinse rekabette en önemli kriterler olarak görülen verimlilik ve müşteri için farklı değerler yaratabilme üzerine odaklanılmalıdır. Daha fazla çıktıyı daha az girdi kullanarak üretebilmek anlamına gelen verimliliğin arttırılması işletmeler için daha fazla kazanç anlamına gelmektedir. Verimliliğin düşmesi, işletmeler için, pazar payının azalması, satışlarının ve karlılığının azalması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Herhangi bir ciro sınırlaması getirmeyen Altı Sigma uygulamaları; kuruluşun çalışma tarzında temel bir değişiklik yaratan "dönüşüm ihtiyacı", temel stratejik ya da operasyonel zayıflıkları ya da fırsatları hedefleyen "stratejik iyileştirme" ve yüksek maliyet, tekrarlanan işler ya da gecikmeler gibi sorunları çözümleme yani "problem çözme" olarak üç farklı seviyede konulara çözüm arayan işletmeler için faydalı olabilmektedir. Farklılığın yaratılabilmesinde Altı Sigma; bir süreci milyonda sadece 3,4 hata verme olasılığı olan bir hale getirmek gibi oldukça iddialı bir hedefe sahiptir. Bu amaca ulaşmak için bünyesinde son 20 yılın kalite felsefesini, en modern yönetim ve istatistik araçları ile birleştirmektedir. Altı Sigma, şirketin kritik süreçlerindeki problemlerin çözümüne ve performansın iyileştirilmesine odaklanan, projeler ile uygulanmaktadır. Altı Sigma uygulaması ile işletmeler, maliyet düşürme, çevrim zamanının kısalması, verimin arttırılması, hata oranı azalması ve müşteri sürekliliği gibi hem operasyonel hem de stratejik iyileştirmeler sağlayabilirler. Bu çalışma ile amaçlanan Altı Sigma yönetim sisteminin işletmelerinin performanslarının geliştirilmesinde kullanılabilirliğinin ve ortaya çıkabilecek sonuçlarının incelenmesidir. Implementation of Six Sigma In Metal Industry Abstract: The economic globalization had affected firms in many ways. Especially the economic crises in recent years has revealed the reality that firms should aim to proceed to global market. In order to be successful in the global competition the firms must be focused on creating value for the customer and efficiency. The increase in efficiency which is producing more outputs with inputs will eventually bring an increase in profits. The decrease in efficiency however will be result in loss in market share, decrease in sales and profitability figures. The firms meet with Six Sigma when they try to find solutions to their several problems. These problems can be briefly grouped as the need for change which stands for the need to change the current way of working; the strategical improvement cases where main strategic and operational weaknesses of the firm are tried to be solved; and trying to solve repeating problems caused my repeated or delayed operations. In order to create the difference Six Sigma has the aim of 3.4/per million scrap rate which is a very promising as well as a difficult aim. To achieve its goal Six Sigma combines the quality approaches of the last 20 years with up-to-date management and statistical tools and methods. Six Sigma, is applied through concentrating on the projects that are critical to improve the critical processes of the firm. Through the Six Sigma applications the firms reaches improvements in both operational but mainly as it aims on strategical level. These improvements can be listed as reduction in costs and cycle times, increase in efficiency, customer focus, decrease in scrap rates. In this study the importance and need of using Six Sigma management system in firms in order to improve their performance has been aimed.