Dini musikide ses eğitimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYŞE AY

Danışman: Mehmet Safa Yeprem

Özet:

ÖZET Müziği en ilgi çekici hale getiren ezgi biçimi ve yapı özelliğidir. Bu özellikler ezginin genel türüne, icraya, icra edildiği alana ve mekana göre tasnif edilebilir. Türk müziği ezgileri de form yapılarının belirlenmesinde etkili olmuştur. Klasik Türk müziği ses (vokal) müziğinin bir form çeşidi olan dini musiki icrası çok köklü bir geçmişe sahiptir. Dini musiki çok çeşitli icra şekillerini içinde barındırır. Kuvvetli ve güçlü icralara sahip bu musikinin kendine has bir ses eğitimi metodunun var olup olmadığını tespit etmek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Araştırmada dini musiki icra eden akademisyen, din görevlisi ve müzisyenler ile yapılmıştır. Yapılan çalışmada on iki soru mevcut olup katılımcıların eğitim, mezun oldukları okul ve yapmakta oldukları mesleklerinden yola çıkarak katılımcıların dini musiki ses eğitimi ile ilgili bilgi, uygulama ve metotlarını öğrenmeyi tespit etmeye yöneliktir. Yapılan araştırmaya 39 katılımcı iştirak etmiştir. Araştırma sadece dini musikimizde değil genel üzerinden yorumlayacak olursak Türk müziğine dair bir ses eğitim metot ve yönteminin olmadığının katılımcılar tarafından dile getirilmesi ifade edilmesi olarak özetlenebilir. Mevcut icralar için ön çalışma da yani ses ısıtma ve açma çalışmasında hala batı müziği ses açma teknikleri çalışmaları yapılarak icralara hazırlanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ise dini musiki icra eden katılımcıların dini musikide ses eğitimine dair bir metodun bulunmadığı ve meşk usulü ile eser çalışmasının bir nevi ses eğitimi olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Mevcut ses eğitiminde uygulanan batı müziği ses tekniğinin de dini musiki icraları için çok uygun ve doğru bir teknik, yöntem olmadığı ifade edilmiştir. Son olarak katılımcıların ses sağlığı konusundaki bilgilerinden, farklı ses tonlarının eğitimi ile ilgili düşüncelerinden ve faydalandıkları kaynaklardan bahsedilmiştir. -------------------- ABSTRACT It is the melody type form and structure that makes music the most interesting. These features can be classified according to the general type of the melody, performance, the area and the place of performance. Turkish music melodies were also influential in determining form structures. The performance of religious music, which is a form of classical Turkish music vocal music, has a very long history. Religious music contains a wide variety of forms of performance. A study has been carried out to determine whether there is a unique sound training method of this music with strong and powerful performances. The study was conducted with academicians, religious officials and musicians who performed religious music. In the study, there are twelve questions and it is aimed to determine the participants' knowledge, practice and methods about the religious music vocal training on the basis of their the education, graduation and the profession. 39 participants attended in the research. If we interpret the study in context of not only our religious music bu also in general, it can be summarized as the fact that participants uttered there is no voice training method related to Turkish music. For the present performances, it has been determined that the western music is still preparing to performances by the voice tuning up techniques. As a result of the research, religious music performers who participants of the study stated that there is no method in religious music related to voice training and it was determined that they consider practicing as a kind of voice training. It is stated that the Western music voice technique practiced in the current voice training is not a proper and right technique for religious music performances. Finally, participants’ information about the voice health, their thoughts about the training of different voice tones and the sources they benefited from were mentioned in the study.