Türk vergi hukukunda uzlaşma kurumunun vergide eşitlik ilkesi yönünden değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Neslihan Afşar

Danışman: İREM BERKSOY

Özet:

Kanun önünde eşitlik ilkesi, insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kamu yetkisi kullananların politika ve uygulamalarındaki muhtemel keyfiliğe karşı bir güvence niteliğindedir. Bu güvencenin öncelikle gerekli olduğu alanlardan biri, vergidir. Devlet, kamu hizmetlerini finanse edecek vergi gelirlerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlar. Mükellef ise, ödeyeceği vergiyi en alt seviyede tutma, hatta ödememe yollarını aramaktadır. Devletin çıkarı ile bireyin çıkarının karşılaştığı bu mücadelede, vergi uyuşmazlıkları ortaya çıkmaktadır. Türk Vergi Hukuku’nda vergi uyuşmazlıklarının çözümü; idari ve yargısal olmak üzere iki yolla mümkün olmaktadır. Uzlaşma kurumu, idari çözüm yollarından biridir. Bu çalışmada, Türk Vergi Hukuku’nda uzlaşma kurumu, vergi kanunu önünde eşitlik ilkesi yönünden değerlendirilmiş ve alternatifi önerilmiştir. -------------------- The principle of equality before the law is an integral part of human rights. It is an assurance against the possible arbitrariness in the policies and practices of public authority users. One of the areas where this assurance is primarily necessary is tax. The government aims to maximize tax revenues to finance public services. On the other hand, the taxpayer seeks to keep the tax to be paid at the lowest level and even to avoid paying it. Tax conflicts arise in this struggle where the state's interests and the interests of the individual are confronted. In Turkish Tax Law, the settlement of tax disputes is possible in two ways, administrative and judicial. Reconciliation is one of the administrative solutions. In this study, reconciliation institution in Turkish Tax Law has been evaluated in terms of equality principle before tax law and alternative has been proposed.