Mantıksal hata örneklerinin kullanıldığı programlama eğitiminde uygulanan öğretim yöntemleri ve öğrenci deneyimlerinin akademik başarıya etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: OSMAN AY

Danışman: Nesrin Özdener Dönmez

Özet:

MANTIKSAL HATA ÖRNEKLERİNİN KULLANILDIĞI PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE UYGULANAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE ÖĞRENCİ DENEYİMLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin yapmış olduğu mantıksal programlama hata örneklerinin kullanıldığı alternatif öğretim stratejilerinin farklı programlama seviyelerine sahip öğrencilerin hata bulma ve program yazma becerilerine etkilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (N=79). Çalışma grubuna dahil olan öğrenciler deney grubu I (hatalardan buluş yoluyla öğrenme), deney grubu II (hatalardan sunuş yoluyla öğrenme) ve kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Her bir grup kendi içinde yeni programcılar ve deneyimli programcılar olmak üzere iki ayrı seviyede ele alınmıştır. 7 hafta süren çalışmada kontrol grubuna hatalarla ilgili herhangi bir öğretim programı uygulanmamıştır. Hatalardan buluş yoluyla öğrenme kapsamında eğitim alan öğrencilere bir görevle ilgili yapılmış hatalı programlar verilmiş ve öğrencilerden programların hatalarını düzeltip, programları çalışır hale getirmeleri istenmiştir. Hatalardan sunuş yoluyla öğrenme kapsamında eğitim alan öğrencilere ise aynı görevle ilgili hatalı programlar ve görevi yerine getiren hatasız program verilmiş, öğrencilerden yapılan hataları incelemeleri istenmiştir. Çalışma sonunda hatalar üzerinden buluş yoluyla öğretimin, deneyimli öğrencilerin hata bulma becerisini anlamlı düzeyde arttırdığı tespit edilmiştir. Acemi programcıların hata bulma ve program yazma becerileri, deneyimli programcıların ise program yazma ve program iyileştirme becerileri arasında orta seviyede bir ilişki görülmüştür. Ayrıca acemi öğrencilere hatalar üzerinden eğitim verilirken sunuş, deneyimli öğrencilere ise buluş yoluyla eğitim verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler Programlama eğitimi, mantıksal programlama hataları, buluş yoluyla öğrenme, sunuş yoluyla öğrenme, hatalardan öğrenme. ABSTRACT EFFECTIVENESS OF TEACHING METHODS EMPLOYED AND PROGRAMMING EXPERIENCES OF STUDENTS TO THE ACADEMIC ACHIEVEMENT IN PROGRAMMING EDUCATION WITH ERRONEOUS PROGRAMS The study aims to determine the effectiveness of two teaching methods (a discovery format and an expository format) for learning from erroneous programs in computer programming education taking students’ program writing, debugging and optimization skills into consideration. An experimental research design with a control group (conventional learning) and two experimental groups (discovery and expository learning from mistakes) were used in this study. Each group was further divided into two sub-groups; the novice programmers and the experienced programmers. Seventy-nine second grade students of Marmara University Computer Education and Instructional Technology (CEIT) department participated in this study during the seven weeks of autumn term of 2009-2010 academic year. The control group students received the traditional teaching; they didn’t have any activities about learning from mistakes. The discovery learning group students debugged the erroneous programs and made them run correctly. The expository group students examine the mistakes by comparing the erroneous programs with the correct counterparts. The results of the study shows that there is a significant difference in favor of the discovery learning group over the control group regarding the program debugging skill for experienced students. According to the results of the correlation test, there is a weak correlation between debugging and program writing skills for novice programmers, for the experienced programmers on the other hand, there is a weak correlation between program writing and program optimization skills. Keywords Programming education, logical programming errors, discovery learning, expository learning, learning from mistakes.