Kişilerarası iletişim bağlamında aile ve çift ilişkilerinin göstergebilim bakış açısıyla çözümlenmesi: Mürekkep balığı ve Balina


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: TUĞÇE BUYURGAN

Supervisor: Emel Yılmaz

Abstract:

Bu çalışmada göstergebilimin öncülerinden Barthes, Pierce ve Saussure’in görüşleri doğrultusunda kişilerarası ilişkiler sürecindeki aile ve çift ilişkilerindeki iletişimin ‘nasıl’ gerçekleştiğinin araştırılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda aile ve çift ilişkilerindeki ilişkilerin belirlenişi, tanımı pragmatik eksperiyantal bakış açısıyla değerlendirilmiş ve göstergebilim yöntemiyle bir filmde çözümlenmiştir. Tezin birinci bölümünde aile ve çift ilişkilerine ve göstergebilim kavramlarına dair görüşlere yer verilmiştir. Bu bölümde ilişki kavramına dair farklı ekollerden gelen tanımlar ve ilişki bileşenlerinin ilişki süreçlerinin içindeki önemi vurgulanmıştır. İkinci bölümde aile ve çift ilişkilerinin göstergebilimle olan ilişkisinin interaksiyonel sistemde nasıl oluştuğunun araştırılması, biyolojik-kültürel belirlenmişlikleri ve dil geçişlilikleri önemsenerek incelenmiştir. Üçüncü bölümde aile ve çift ilişkilerinde yapının belirlenişinde, göstergelerin nasıl bir etkisi olduğu metafor ve yeniden çerçeveleme yöntemi ile birlikte ele alınmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde aile ve çift ilişkilerindeki gerçekliği sunan Mürekkep Balığı ve Balina filminin göstergebilimsel ve pragmatik eksperiyantal bakış açısıyla çözümlenmesine yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kişilerarası ilişkiler, ilişki, iletişim, göstergebilim, pragmatik eksperiyantal, interaksiyonel sistem, biyolojik kültürel belirlenmişlik SUMMARY The purpose of this study is to investigate how interpersonal communication occurs according to the semiotician Barthes’, Pierce’s and Saussaure’s point of view. At the same time, the determination and the definition of the relationship in families and couples shown by pragmatic and experimental way and analyzed / formulated in a movie by semiotic methods. The first chapter of the thesis consists of the definitions about the family and couple relations and semiology. In this section, the different definitions of relation and the importance of the components of relation in a relation process are emphasized. Second chapter studies how the relation of families and couples with semantics is formulated in an interactional system taking biological-cultural determination and language transivity into consideration. In the third chapter of the thesis, the effect of the indicators during setting the structure of relation for family and couple’s is handled by metaphor and re-framed way. With the fourth chapter of the study, a movie “Squid and Whale” that presents the reality of family and couple relations is analyzed with the point of view semiotic and pragmatic experimental way. Key Words: Interpersonal relationships, relationship, communication, semiology, pragmatic experiemental, interaction system, biological-cultural determination.