Hizmet işletmelerinde iç kontrol sisteminin analizi ve uluslararası denetim standartlarına uyumlaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEHMET AYDOĞDU

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Anahtar Kelimeler : Hizmet İşletmeleri, İç Kontrol, Denetim Standartları HİZMET İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ANALİZİ VE ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARINA UYUMLAŞTIRILMASI İç kontrol sistemi, işletme içerisindeki her birim açısından bir otokontrol mekanizması olarak düşünülse de, son zamanlarda işletme yapılarında meydana gelen artış ve büyümeler sonucunda işletmeler için otokontrolün ötesinde bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu da iç kontrolün kendi alanında uzman kişilerce kurulmasını, işlerliğinin ve sürekliliğinin yine bu kişilerce kontrol edilerek, denetlenmesini gerekli kılmaktadır. Çalışmada, hizmet işletmelerinde yer alan iç kontrol sisteminin analizi yapılarak, Uluslararası Denetim Standartlarına uygunluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında bir hastanenin iç kontrol prosedürlerinden yararlanılmış ve Uluslararası Denetim Standartları ile karşılaştırılmıştır. Buna göre, hastanenin iç kontrol sisteminde bazı eksiklikler tespit edilmiş ve bunlar sonuç ve öneriler kısmında, Uluslararası Denetim Standartları da göz önünde bulundurularak belirtilmiştir. Keywords: Service Businesses, Internal Control, Auditing Standards ABSTRACT THE ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN SERVICE ENTITIES AND THE PRACTICE OF INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING(ISA) Even the internal control system is thought an auto control mechanism regarding to per unit within enterprise, enterprises have importance and meaning more than auto control at the end of occurred increasing and progresses at enterprise structures. This case requires establishing of internal control by specialized people in their fields and checking and auditing commissioning and sustainability by those people. In this study, service enterprises’ conformity to International Auditing Standards has been tried to determine through analyzing of internal control of those service enterprises. In the scope of the study, internal control procedures of a hospital located has been benefited and they have been compared to International Auditing Standards. According to this study, some missing points have been determined at the internal control system of the hospital and they have been stated at the Suggestion Section considering International Auditing Standards.