Kitle haberleşmesinde toplam kalite yönetimi ve Türkiye`deki uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SÜLEYMAN TİRYAKİ

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

KİTLE HABERLEŞMESİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA Tezimiz 7 bölümden oluşmaktadır. 1. Bölümde Toplam Kalite Yönetimi'nin Kavramsal Çerçevesini oluşturduk. Temel kavramları açıklayarak konunun daha iyi anlaşılmasına çalıştık. Kalite kavramını ve kalite hakkında yapılan farklı tanımları açıklayarak çalışmamızı başlattık. Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Kontrol Kavramlarını, Toplam Kalite Yönetimi Kavramını, Sıfır Hata Tanımını ve TKY ile ilişkisini, Kalite ve Verimlilik İlişkisini, Kalite Sistem İlişkisini ve ayrıca Kalite Politikası, Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemini açıklamaya çalıştık. Kalite Maliyet Kavramını da açıklayarak Kavramsal Çerçeveyi tamamlamış olduk. TKY'nin tarihi gelişme sürecini ifade edebilmek için Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'daki Toplam Kalite Kontrolün kısa geçmişini anlattık. Kalite önderleri Frederick W. Taylor, W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, Philip B. Crosby, Kaoru Ishikawa ve Masaaki Imai hakkında bilgi vererek kalitenin hangi süreçlerden geçerek günümüze geldiği anlatıldı. Böylece tezimizin birinci bölümü tamamlanmış oldu. Tezimizin ikinci bölümünü TKY anlayışına ayırdık. Temel felsefi özellikleri ana başlığı altında TKY felsefesini ve TKY'nin alt unsurları olan işletme kültürü, strateji, değişim, insana saygı ve sürekli öğrenme anlatıldı. Kalite yönetiminin temel ilkeleri ana başlığı altında da; hataları önleme anlayışı, ölçüm ve istatistik, takım çalışması, sürekli gelişme ( Kaizen ) , müşteri odaklılık ve yönetim modeli ve yönetim sorumluluğu anlatılarak tezin ikinci bölümü tamamlanmış oldu. Tezimizin üçüncü bölümünü Kitle Haberleşmesine ayırdık. Haberleşmenin tanımından başlayarak haberleşme ve unsurları, haberleşme şekilleri, kitle iletişim araçları ve gelişimleri anlatıldı. Ayrıca haber kavramı, haber sosyolojisi, muhabir, haber yazımı, haber programları, düzeltme ve cevap hakkı anlatıldı. Tezimizin dördüncü bölümünü Kitle Haberleşmesinde TKY'nin yeri ve önemine ayırdık. Kitle haberleşmesinde doğruluk, dürüstlük, sevgi,saygı ve güvenin TKY'deki önemini vurguladık. Tezimizin beşinci bölümünü Türkiye'deki uygulamaya ayırdık. Ülkemizde yaşanan karmaşa, şiddet ve çocukların kitle iletişim araçlarının olumsuz mesajlarına nasıl algıladıkları en önemli konular olarak karşımıza çıktı. Tezimizin altıncı bölümünde Türkiye'deki uygulamadan örnekler verdik. Tezimizin yedinci bölümünü sonuç değerlendirmemize ayırdık. Kitle haberleşmesinde TKY ne ölçüde uygulanabilmekte veya sistemin neresinde bulunduğumuzu ortaya çalıştık. TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN MASS COMMUNICATION AND IT'S APPLICATION IN TURKEY SUMMARY The thesis is composed of seven chapters. In the first chapter. I explained basic concepts in order to get a clear idea of the subject. I explained quality concept and it's different definations. Historical progress of Total Quality Management in United States of America and Japan was given briefly. I give information about the Quality leaders Frederick W. Taylor, W. Edvard Deming, Joseph M. Juran, Philip B. Crosby, Kaoru Ishikava and Masaaki Imai and process of Total Quality Management from the beginning to present time. I allocated the second chapter to Total Quality Management. I explained Total Quality Management philosophy and it's subelements, which are businnes culture, strategy, respect to man and continuous learning, under the heading of Total Quality Management and it's basic philosophic features. Under the heading of principles of Quality Management, I talked about preventing errors, measurement, statistics, team work, continuous progress ( Kaizen ), costumer focus, management model, and management responsibility. The third chapter is allocated to Mass Communication. Starting from the definition of communication, I explained communication and it's elements, forms of communication, mass media and their progress, I also gave information about concept of news, sociology of news, correspondent, writing news, news programs, correcting and right to respond. The fourth chapter is allocated to role and importance of Total Quality Management in Mass Communication. I explained the importance of accuraracy, honesty, love, respect and trust in mass communicatıon The fifth chapter is allocated to applicatıon. The violence on TV and its negative effects on the children in Turkey are the main topics in this chapter . In the sixth chapter I gave examples of the applicatıon . The seventh chapter is about conclusion and assesment.