Çalışan memnuniyeti üzerine sağlık sektöründe bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEDİNE ERKEN

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Bu tezin amacı kamu hastanelerinde çalışanların memnuniyetinin ölçülmesi ve memnuniyeti etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini tüm kamu hastanelerinde çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan örnekleme, küme örneklemesi tekniği olarak belirlenmiştir. Bunun nedeni evreni oluşturan birimlerin sınırlarını oluşturma güçlüğü ve örneklerin coğrafi olarak çok geniş bir alana yayılmasıdır. Bu teknikten yola çıkılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan iki eğitim araştırma hastanesi çalışanları araştırma kapsamında kullanılmıştır. Toplam 542 katılımcıya anket uygulamasıyla yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, Sağlık sektöründen kısaca bilgi verilmiş, ikinci bölümde ise; memnuniyet kavramı, çalışan memnuniyeti kavramı, çalışan memnuniyet teorileri ve çalışan memnuniyetinde rol oynayan faktörler, çalışan memnuniyetini sağlamaya yönelik uygulamalar, çalışan memnuniyetinin işletmeye etkilerinden bahsedilmiş, üçüncü bölümde araştırmadan elde edilen bulgular ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çalışan Memnuniyeti, Sağlık Sektörü ABSTRACT A RESEARCH ON EMPLOYEE SATISFACTION IN HEALTH SECTOR The aim of this thesis is to measure employee satisfaction in public hospitals and the factors influencing it. The field of this research is composed of employees who work in all public hospitals. The sampling used in the research is designated as cluster sampling. Because, it is difficult to designate the boundaries between units that compose the research field, and the samples geographically spread over a wide area. Based on this technique, employees, in two teaching hospitals in Istanbul Municipality boundaries, were used in this study. The survey research was conducted with 542 participants. In the first part of the study, the participants were given brief information about health sector. In the second part, satisfaction concept, employee satisfaction concept, thories and the factors playing role in it, the applications aimed to ensure employee satisfaction, the direct effects of employee satisfaction on the business enterprise, were mentioned. In the third part, findings and results obtained by the research were evaluated. Key words: Employee Satisfaction, Health Sector