İflas ve iflasın ertelenmesinin kamu alacaklarına etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ABDULLAH TUĞCU

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ

Özet:

Anahtar Kelimeler : İflas, İflasın Ertelenmesi, Kamu Alacakları İFLAS VE İFLASIN ERTELENMESİNİN KAMU ALACAKLARINA ETKİSİ Günümüz sosyal devlet anlayışına göre devlet, ekonomik ve sosyal yaşantıyı aktif olarak etkilemektedir. Devlet kamusal hizmet üretimlerini toplumun refahını sağlayabilmek adına siyasal karar mekanizması içinde gerçekleştirmektedir. Toplumların kültürel ve ekonomik olarak gelişmeleri yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiğinden her geçen gün bireylerce ihtiyaç duyulan kamu hizmetleri artmaktadır. Bu durum da kamu alacaklarının önemini arttırmaktadır. Kamu alacaklarının daha kısa sürede ve etkin olarak tahsil edilmesi zorunluluğu sonucu, bu alacaklar 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde takip edilmektedir. Ancak özel hukuk kurallarında yapılan bazı düzenlemeler kamu alacaklarının tahsilini ve korunmasını etkileyebilmektedir. Bu düzenlemelerden biride 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen iflas ve iflasın ertelenmesi kurumlarıdır. Keywords : Insolvency, Bankruptcy, Public Receivables ABSTRACT THE EFFECTS OF DELAY IN INSOLVENCY AND BANKRUPTCY TO PUBLIC RECEIVABLES In today’s understanding of social state, governments have actively involved in social and economic life. The state produces public services in order to provide social welfare as part of the political decision-making. New cultural and economic developments in societies have been brought different necessities; therefore, individuals’ demands in public services escalate swiftly. This situation increases the importance of public receivables. Public receivables are monitored according to the Law No. 6183, Collection Procedures of Public Receivables in order to be collected more rapidly and effectively. However, some adjustments in rules of private laws may affect the collection and the protection of public receivables. One of these arrangements is the postponement of bankruptcy and bankruptcy institutions in Law No. 2004, The Execution and Bankruptcy Law.