Türkiyede 2000-2012 yılları arasında sayısal yöntemler bilim dalında yapılan yükseklisans doktora tezleri üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BÜLENT ERDEM

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Anahtar Kelimeler: Tez , Tez Analizi, Tez Hazırlama Süreci TÜRKİYEDE 2000-2012 YILLARI ARASINDA SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALINDA YAPILAN YÜKSEKLİSANS / DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik tezi; yeni bir konu veya soruna çözüm sağlamak amacıyla, yöntemi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli sistematik, yaralanabilir ve paylaşılabilir içerikteki akademik çalışmalardır. Tez analizinde amaç ise; belirli bir Ana Bilim Dalı veya Bilim Dalı altında üretilen tezlerin konu, kapsam, disiplin, yöntem, uygulama sahası ve veri kaynağı bakımından incelenmesidir. Çalışmada; 2000-2012 yılları arasında Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı veya Bilim Dalı olan Üniversitelerde üretilen 190 adet Yüksek Lisans / Doktora tezi Yüksek Öğretim Kurumunun Resmi internet sitesinden indirilerek incelenmiştir. Keywords: Thesis,Analyse Of Thesis, The Process Of Preparing The Thesis ABSTRACT A RESEARCH ON THE MASTER / DOCTORAL THESİS İN QUANTATIVE METHOD SCİENCE DONE BETWEEN 2000-2012 YEARS IN TURKEY A Master /Doctorate degree proficiency in fine arts thesis is a sharable and benificial academic study whose method model, parametes, criteria of performance and time is determined in order to solve the problem and the ıssue. The purpose of the analysis of the thesis ,is desserted about a specific field of study, subject, scope, discipline, method, field of application and data source under the spesific science section. In the study, 190 Master’s Degree or Doctorate Thesis which are produced between 2000 and 2012 by the universities that have Quantative Method’s Branch are studied by downloading from offical website of Higher Education Authority.