LOJİSTİK 4.0: ENDÜSTRİ 4.0'IN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE UYARLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÇAĞLA SEYHAN

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Endüstri 4.0 olarak adını 2011’de dünyaya duyuran ve günden güne teknolojik inovasyonları ile yayılan dördüncü sanayi devrimi, sektörler için yeni bir çağı nitelemektedir. Akıllı ve otonom sistemleri barındıran bu devrim, sektörlerin bütünlüğünü gerektirmektedir. Tedarik zinciri akışının temeli niteliğinde olan lojistiğin de bu devrimden etkileneceği aşikardır. Çalışmada, endüstri 4.0 ve bileşenleri açıklanmış, bu bileşenler lojistiğe uyarlanmıştır. Lojistiğin, 4.0’a geçiş yapabilmesi için yapılanma yatırımlarına ihtiyacı vardır. Gerekli yatırımlara bakış açısını ölçebilmek adına lojistik ve dış ticaret sektörü çalışanlarından anket yolu ile bilgi toplanmıştır. Gerekli analizler yapılmış ve raporlanmıştır. Demografik değişkenlere göre bakış açılarında farklılık olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Ulaşılan üç ana faktörden; lojistik 4.0 yatırımlarına olumlu yaklaşımda demografik değişkenlere göre anlamlı bir farklılık ölçülememiş olup, lojistik 4.0 yatırımlarına olumsuz yaklaşımda ve lojistik 4.0 yatırımlarındaki risklere karşı toleranssızlıkta anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Lojistik 4.0 yatırımlarına karşı en aşılması gereken çekinceler ise işsizlik, yatırım maliyetleri ve küçük ve orta ölçekli firmaların akıbeti olmuştur. -------------------- The fourth industrial revolution, which became known as Industry 4.0 in 2011 and spread with technological innovations day by day, characterizes a new era for the sectors. This revolution, which involves intelligent and autonomous systems, requires the integrity of the sectors. It is clear that logistics, which is the basis of supply chain flow, will also be affected by this revolution. In this study, industry 4.0 and its components were explained and these components were adapted to logistics. Logistics, needs structuring investments in order to move to 4.0. In order to measure the point of view for the necessary investments, information was collected from the employees of logistics and foreign trade sector through a survey. Necessary analyzes were made and reported. It is aimed to determine whether there is a difference in the perspectives according to demographic variables. The three main factors were reached; there was no significant difference in the positive approach to logistics 4.0 investments with respect to demographic variables, and significant differences werefound in the negative approach to logistics 4.0 investments and intolerance to risks in logistics 4.0investments. Unemployment, investment costs and the fate of small and medium-sized firms werethe most important concerns to be overcome against logistics 4.0 investments.