Kur’an-ı Kerim’e göre amellerin boşa çıkması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Merve Bekçi

Danışman: MURAT SÜLÜN

Özet:

Bir maksada yönelik olarak yapılan fiilleri ifâde eden amel kavramı, iyi işler için kullanıldığı gibi kötü eylemler için de söz konusu olmaktadır. Amelin bu her iki türü için de yapıldıkları esnâda birtakım gâyeler gilmektedir. Bu gâyelerden bir kısmının netîcesinin dünyâda, bir kısmının ise âhirette hâsıl olması beklenmektedir. Ne var ki bazı durumlar bu beklentilerin gerçekleşmesine engel teşkil etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de amellere esas değer kazandıran unsurun “iman” olduğu haber verilmekte, bu şartı taşımayanlardan sâdır olacak her türlü iyi amelin Allah katında mükâfâtı hak eden bir kıymetinin bulunmayacağı, tuzak mâhiyetindeki kötü amellerinin ise iman vasfını hâiz olanlara yardım edilmek sûretiyle isâbet ettirilmeyeceği, böylelikle bu kimseler maksatlarına eremeyecekleri için amellerinin boşa çıkacağı bildirilmektedir. İman şartına sahip olanlar ise kendilerinden bazı hususlarda dikkatli olmaları istenerek bu tehlikeye karşı uyarılmaktadırlar. Bu çalışmada da öncelikle hangi durumlarda amellerin boşa çıktığı üzerinde durulmuş ve bu boşa çıkmanın dünyâ ve âhiretteki neticeleri incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Kur’ân-ı Kerîm, Amel, Boşa Çıkma, Dünyâ, Âhiret Keywords: Quran, Deed, Frustration, The World, Afterlife ABSTRACT The concept of deed represents actions which are done for the purpose. This term is used both good actions and bad actions. There are some aims for this two kinds of deed when they are done. Effects of some these aims are expected in the world and also some in the afterlife. Nevertheless some conditions may be obstructions in front of these expectations. Quran says that “faith” determines value of deeds. Allah is not going to give equivalent for all kinds of good deeds in case of lack of faith. Besides bad deeds which are traps are not going to damage people who have the faith. Hereby this people will not attain their intentions and eventually their deeds will come to nothing. On the other hand people who have faith are warned towards this danger and wanted from them to being careful. The subject matter of thesis is about situations of frustration of deeds and in addition of this results of frustration in the world and afterlife are analyzed.