Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) uluslararası finansal raporlama standartları ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ŞEHMUS BAYDA

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE BİR UYGULAMA Küreselleşme ve artan sermaye hareketleri ortak bir muhasebe dilinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu gereklilikten doğan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (UFRS) tüm dünyada yaygınlaşması, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için de bu doğrultuda çalışmaların yapılmasını sağlamış ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 2007’de KOBİ’ler için taslak UFRS yayımlanmıştır. Türkiye’de ise 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı Resmi Gazete’de “KOBİ’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartları” (TFRS) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde KOBİ’lerde TFRS’lerle ilgili çalışmalar önem kazanacaktır. Bu çalışmada; KOBİ’ler için uygulanacak finansal raporlama standartları ve bu standartların uygulanması hakkında bilgi verilmiştir. ABSTRACT INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR SMALL AND MEDIUM SİZED ENTITIES AND AN IMPLEMENTATION Globalization and the increasing of capital movements have revealed a common accounting language. International Financial Reporting Standards (IFRS) -arised from this requirement- spread all over the world and provided making efforts in this direction for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) thus the draft IFRS for SMEs was published in 2007 by the International Accounting Standards Board (IASB). In Turkey, "Turkey Financial Reporting Standards (TFRS) for SMEs” was promulgated in the Official Gazette No. 27746 dated 01.11.2010. Therefore, studies on IFRS for SMEs will be important for the next periods. In this study; information about IFRS for SMEs and information on the application of these standards is given.