İlköğretim sosyal bilgiler dersi (6.ve 7.sınıf) öğretim programını Hakkari ilinde uygulamak: Bir durum saptaması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FEYZA DEMİRBOYA

Danışman: YÜCEL KABAPINAR

Özet:

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ (6. VE 7.SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMINI HAKKARİ İLİNDE UYGULAMAK: BİR DURUM SAPTAMASI Bu araştırmada, Hakkâri il merkezinde görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları çerçevesinde yapılandırmacı öğrenme anlayışı doğrultusunda hazırlanan 6. ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Hakkâri’de uygulanabilirliğine yönelik bir durum saptaması yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırma modeli durum çalışmasına göre tasarlanmış, nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Nitel verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından hazırlanan gözlem formu ve yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Hakkâri merkezde görev yapan 25 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 25 öğretmenle yapılan görüşmeler ve görüşme yapılan öğretmenler içeresinden 6 öğretmenin derslerinde yapılan gözlemler yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; 1. Öğretmenlerin; yapılandırmacı öğrenme anlayışını ve bu doğrultuda hazırlanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nı gerçekçi ve işlevsel bulmadıkları, 6. ve 7.sınıf ders kitaplarını, öğrenci çalışma kitaplarını, öğretmen kılavuz kitaplarını nitelikli ve yeterli bulmadıkları belirlenmiştir. 2. Öğretmenlerin; Hakkâri’nin sosyo-kültürel yapısından siyasi, coğrafi, ekonomik yapısına kadar pek çok faktörünün yapılandırmacı yaklaşıma dayalı Sosyal Bilgiler ders ortamı oluşturmayı engellediğini, veli, öğrenci, öğretmen ve okul ortamından kaynaklanan eksiklikler nedeniyle programın istenilen düzeyde uygulanamadığını düşündükleri belirlenmiştir. 3. Gözlemlenen dersler sonucunda Hakkâri’de Sosyal Bilgiler öğretmen-öğrenme süreçlerinde öğretmenin aktif öğrencilerin pasif olduğu, öğretmenlerin derslerde anlatım ve soru cevap yöntemi dışındaki yöntem ve teknikleri kullanmadıkları, derslerini ders kitabı ekseninde işledikleri, öğrencilerin ise Sosyal Bilgiler derslerinde ilgisiz ve isteksiz olduğu gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Yapılandırmacı Öğrenme Anlayışı, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ABSTRACT APPLYING THE PRIMARY SCHOOL SOCIAL STUDIES LESSON (6TH AND 7TH GRADE) CURRICULUM IN HAKKARİ: A CASE STUDY In this specific research, social studies teachers; serve in the downtown of Hakkari, try to show the applicability of constructivist learning approach 6th and 7th grade Social Studies Curriculum. In accordance to this purpose, the research model is designed according to the case study and collecting qualitative data techniques are used. While gathering the qualitative data, the researcher utilizes the observation form and semi-structured interview form. The study team of this specific research includes twenty-five Social Studies Teacher who works in the downtown of Hakkari. The data of this research contains opinions of these twenty-five teachers and the classroom observations of six of them. As a consequence of this research; 1. Teachers believe that the constructivist learning approach in Social Studies Curriculum was not realistic and functional; besides, this approach had some issues in the means of applicability in the classroom. Also, teachers state that the student's book and teacher's guide book of 6th and 7th grade are insufficient to study. 2. Teachers thought that creating the atmosphere of constructivist learning approach in Social Studies was negatively affected by Hakkari's socio-cultural, geographic and economic system; in addition, this particular approach was not applied effectively because of the issues which were originated from parents, students, teachers and the environment of school. 3. The observations show that Social Studies teachers in Hakkari were active but the students were passive in learning situation process and they could only use the presentation and question-answer technique in the classroom. Furthermore, the observations state that teachers followed only the teacher's guide book instructions and they were not willing to lecture in class at all. Keywords: Constructivist Learning Approach, The Social Studies Curriculum