Bilanço tarihinden sonraki olayların muhasebeleştirilmesi ve uygulaması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İpek Şalış

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI Muhasebenin en önemli hedeflerinden biri finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu veri ve bilgiyi üretmektir. Finansal bilgi kullanıcıları, ihtiyaç duydukları veri ve bilgilere finansal tablolar aracılığı ile sahip olurlar. Bu nedenle bilanço tarihinden sonraki olayların tespiti ve bunlarla ilgili olarak bilançoda gerekli düzeltmelerin yapılması kamuya doğru ve zamanında bilgi sunma açısından önemlidir. Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile finansal tabloların yayınlanması için onay verilen tarih arasında ortaya çıkan olayları kapsamaktadır. Finansal tablolarda düzeltme yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi öncelikle bilançonun onaylanma tarihinin tespitine dayanmaktadır. Onaylanma tarihine kadar kesinleşmiş olan düzeltme gerektiren işlemlerin bilançoya yansıtılması gerekir, düzeltme gerektirmeyen işlemler ile ilgili açıklamaların da bilanço dipnotların da gösterilmesi gerekir. Bu çalışmada; Bilanço Tarihinden Sonraki Olayların muhasebeleştirilmesi hakkında bilgi verilmiştir ve uygulama sunulmuştur. ABSTRACT EVENTS OCCURING AFTER THE BALANCE SHEET DATE AND THE ACCOUNTING APPLICATIONS One of the most important target of accounting is to produce the data and knowledge necessary for the financial knowledge users. Financial knowledge users obtain the data and knowledge, which they need, from financial reports. For this reason the determination of the events after the balance sheet date and the realization of the adjustments required in relation to them is important for the purpose of presenting the correct information to the public. Events After the Balance Sheet Date contains the events occur between the dates of balance sheet and the authorization date of financial statements for issue. The determination of whether an adjustment will be made at the financial statements depends primarily on the determination of the ratification date of the balance sheet. The events which have become definite and need to be adjusted until the ratification date must be reflected at the balance sheet. The explanations of the events which don’t require adjustments are to be shown at the balance sheet footnotes. In this study, information about Events Occurring After Balance Sheet Date and the Accounting Applications is presented.