İlköğretim 4. sınıf beden eğitimi dersi futbol temel becerilerinin disiplenlerarası öğretim yaklaşımına göre öğretiminde model bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Bülent Arslantaş

Danışman: MEHMET İNAN

Özet:

İLKÖĞRETİM 4.SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ FUTBOL TEMEL BECERİLERİNİN DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA GÖRE ÖĞRETİMİNDE MODEL BİR UYGULAMA Bu çalışma, İlköğretim 4.sınıf beden eğitimi dersi futbol temel becerilerinin disiplinlerarası öğretim yaklaşımına göre öğretiminde model bir uygulama örneği olarak yapılmış bir çalışmadır. Disiplinlerarası öğretim yaklaşımına göre Beden eğitimi, Matematik ve Sosyal Bilgiler dersleri arasında disiplinlerarası öğretim modellerinden “bağlı modele” göre ders planlaması yapılmıştır. Araştırma 2005–2006 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Sarıyer ilçesindeki Alparslan ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 4.sınıf öğrencilerden 74 erkek öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin futbol bilgilerini ölçmek amacıyla futbol bilgi testi (Cronbach’s Alfa Katsayısı .781) ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersi “yön bilgisi”, matematik dersi “açı bilgisi” ve beden eğitimi dersi başarı notları sınıf öğretmenlerinden alınmıştır. Araştırmada öğrencilerin futbol top sürme temel becerisini ölçmek amacıyla Yeagley top sürme beceri testi kullanılmıştır. Yeagley top sürme testi son test sonuçlarına göre deney ve kontrol gruplarının top sürme becerilerinde gelişim görülmektedir. Top sürme becerilerindeki bu gelişim p<.05 güven aralığında anlamlı bir farklılık göstermektedir. Futbol bilgi testi son test sonuçlarına göre deney ve kontrol gruplarının futbol bilgi düzeylerinde gelişme olmuştur. Deney ve kontrol grupları futbol bilgi düzeyleri arasındaki gelişme p<.05 düzeyinde anlamlıdır. Verilerin çözümlenmesinde; uygulanan futbol bilgi testi sonuçları, sınıf öğretmenlerinden alınan ders notları bilgileri frekans dağılımları ve çapraz tablolar oluşturularak elde edilmiştir. Ayrıca deney ve kontrol gruplarının top sürme beceri gelişimlerinin analizleri t-test yöntemi ile yapılmıştır. Sonuç olarak; deney ve kontrol gruplarında futbol bilgisi ve top sürme becerilerinde p<.05 güven aralığında anlamlı bir gelişme görülmektedir. Deney grubundaki futbol bilgi düzeyleri ve top sürme becerilerindeki gelişme kontrol grubundaki gelişmeden daha fazladır. Bu gelişme p< .05 düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermektedir ABSTRACT A MODEL APPLICATION FOR TEACHING THE BASIC SOCCER SKILLS IN PRIMARY SCHOOL PHYSICAL EDUCATION CLASS WITH INTERDISCIPLINARY TEACHING APPROACH In this study, the effects of traditional physical education (PE) classes and interdisciplinary PE classes on soccer dribble skill learning for 4th grade students is researched. According to the interdisciplinary teaching approach, PE is interrelated with Mathematics and Social Sciences classes and planned due to “the shared model” which is one of the interdisciplinary teaching methods. 74 male 4th grade students from Alparslan Primary School in Istanbul, Sariyer were selected as the sample of the research objects. The data needed for the research has been collected with the soccer knowledge test (Cronbach’s Alpha Coefficient 0,781) to acquire the information about the fundamental soccer knowledge and educational background of the 4th grade students. Students’ grades for the PE, Maths and Social Studies are obtained from the classes’ teachers. Also the Yeagley’s soccer test was applied as pretest and post test to evaluate the fundamental dribble skill of the students. According to the results of Yeagley’s dribble post test scores, no development in the dribble skills of neither in control group nor in experiment group was observed (p<0,05). On the other side, a development in the soccer knowledge post test scores was observed both in the control and experiment groups (p<0.05). Data obtained from the soccer knowledge test and other classes’ grades are analyzed with the cross tables and frequency distributions. Also, skill developments observed in the control and experiment groups analyzed with Student’s t-test method. The result of the study showed that there is no statistically meaningful difference in the soccer dribble skill between traditional PE classes and interdisciplinary teaching approach (p≤.05). Key Words: Interdisciplinary teaching approach, soccer dribble skill, primary school