Türkiye depremlerinin istatistiksel analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ahmad Souran

Danışman: HAKAN YILDIRIM

Özet:

Bilindiği gibi Türkiye dünyanın en etkin deprem kuşağı olan Akdeniz deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de bilimsel çalışmalara dayanarak sık sık oluşacak depremlerle Türkiye'nin gerek can gerekse ekonomik kayıplara uğrayacağı bir gerçektir. Bu çalışmada; Türkiye genelinde son 100 yıllık deprem verileri alınarak, gelecekte 1 yıl içerisinde büyüklüğü 6'nın üzerinde (M>6) deprem olma olasılıkları hesaplanmıştır. Çalışmadaki varsayıma göre, gözlenen deprem verilerinin Poisson dağılımına uygun olduğu ileri sürülmüş, bunun doğruluğu Ki-Kare uygunluk sınaması ile yapılıp H0 hipotezi kabul edilmiştir, Varılan sonuçlardan birkaç örnek vermek gerekirse, gelecek 1 yıl içerisinde en az bir adet M>6 deprem olma olasılığı %94, en az iki adet M>6 deprem olma olasılığı %77 olarak hesaplanmıştır. Bu bakımdan, devlet birimleri ile üniversiteler arasındaki koordinasyonu sağlayarak, bilgi alışverişini hızlandırarak ve verilerin büyük bir hızla ve geç kalınmadan elektronik ortamda işlenerek ilgili herkesin kullanımına sunulması sağlanmalıdır. Bu araştırmalar, depremin yaratacağı felaketi, şiddet dağılımının öngörülebilmesi ve bu şiddette bir felaketin ne şekilde ani bir kurtarma yardımını gerektireceğinin tahmin edilmesi açısından çok önemlidir. As it is known, Turkey is on the Mediterranean Earthquake Zone, the most efective earthquake zone in the world. In the past and in future as well, it is a fact that Turkey will face loss of lives and economical losses due to earthquakes according to the scientific studies. This study based on the data of the last 100 years of Turkey, calculates that an earthquake bigger than level 6 (M>6) is possible in the incoming year. According to the assumption to the study, examined earthquake data is conforming with the Poisson distribution, Ki-Square conformity test was done and Ho hypothesis is accepted. If some examples are given from the results, possibility of a M>6 earthquake in the incoming year is 94%, and two M>6 earthquakes is 77%. So governmental units and universities must be coordinated, information transfer must be speed up, data must be processed at electronic environment without being late and must be available to the usage of everybody. These studies are very important in order to estimate the disaster of the earthquake, distribution of level and urgent rescue studies.