Türk vergi sisteminde vergi reformları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: DİLARA EKİCİ

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ

Özet:

Anahtar Kelimeler : Türk Vergi Sistemi, Vergi Reformları TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠ’NDE VERGĠ REFORMLARI Ülkemizde, kamu gelirlerinin yetersizliği ve vergi sisteminin etkinsizliği “Vergi Reformu” kavramını gündeme getirmektedir. Vergi reformları son zamanlarda vergi sistemindeki sorunlara çözüm getirmek adına sıkça tartıĢılan ve üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmektedir. Bu çalıĢma ile öncelikle “Vergi Reformu” kavramı anlatılmaya çalıĢılmıĢtır, Türkiye‟de yapılan vergi reformları ve yapılması gereken reformlara dikkat çekilmiĢtir. Dolaylı vergilerin vergi hasılatı içindeki payının azaltılması ve vergi oranlarının düĢürülmesi gerektiği görülmüĢtür. Dolaysız vergilerde en az geçim indirimi ve artan oranlılık gibi adaleti arttıracak uygulamalara daha çok yer verilmelidir. Yatırımlar teĢvik edilmelidir, dolayısıyla muafiyet ve istisnalar gözden geçirilmelidir. Key Words : Turkish Tax System, Tax Reforms ABSTRACT TAX REFORMS IN THE TURKISH TAX SYSTEM As a result of deficient public income and ineffective tax system, the „‟Tax Reform‟‟ is coming up in our country. Lately, tax reforms case is frequently contestable and coming a special subject to solve the problems of tax system. With this study, firstly, trying to explain the subject of „‟Tax Reforms‟‟. Attract attention to reforms which is done and needs to be done in the Turkish Tax System. Decrease to the ratio of indirect tax in the tax revenue and decrease the tax rate is necessary according to this study. For equity of taxation some aplications take more place in the system like a minimum allowance in direct tax and progressivity. Invesments needs to be insentive this means that exemptions and exceptions needs to owerview.