Nadir ve yeni güncelleşen candida türlerinin üç farklı yöntemle antifungal duyarlılık profillerinin belirlenmesi ve sonuçlarının CLSI M27 A3 yöntemi ile karşılaştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EMEL ÜZMEZ

Danışman: NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU

Özet:

Çalışmamızda klinik önemi giderek artan nadir olarak izole edilen Candida lusitaniae (n:25), Candida intermedia (n:12) ve diğer bazı albicans dışı Candida türlerinin (n: 23) flukonazol, vorikonazol, amfoterisin B ve kaspofungine karşı duyarlılık profillerini standart CLSI M27 A3, ticari olarak mevcut Sensititre Yeast One, Etest ve otomatize Vitek 2 sistemi ile belirlemeyi ve ticari test yöntemlerinin güvenilirliklerini standart yöntemle kıyaslayarak saptamayı amaçladık. Duyarlılıkdirençlilik ve/veya dilüsyon farkı kriterlerine göre standart yöntemle uyumun %90-100 arasında olmasını güvenilirlik sınırı olarak kabul ederek CLSI’a alternatif olabilecek yöntemleri belirledik. Standart yöntemle C.lusitaniae ve C.intermedia izolatlarının hepsi flukonazol, vorikonazol ve kaspofungine duyarlı bulunmuştur. Amfoterisin B için olası direnç oranları C.lusitaniae’da %32; C. intermedia’da %25 olarak saptanmıştır. Çalışma kapsamındaki diğer albicans dışı Candida türlerinin flukonazole karşı %91,7’i, vorikonazol ve kaspofungine karşı %100’ü duyarlı olarak belirlenmişken; %52,1’i ise amfoterisin B’e karşı olası dirençli olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre çalışmamız, C.lusitaniae ve C.intermedia’da azol ve kaspofungin direncinin henüz bir tehdit oluşturmadığını, ancak, amfoterisin B’ye muhtemel direncin yüksek oranda olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle yeni güncelleşen türler izole edildiğinde olası amfoterisin B direncinin takibinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Ticari test yöntemlerinin güvenilirlikleri değerlendirildiğinde C.lusitaniae’da flukonazol ve vorikonazol için her üç ticari test yöntemi; kaspofungin için Sensititre YeastOne ve Etest; amfoterisin B için ise sadece Sensititre YeastOne yöntemi CLSI ile uyumlu bulunmuştur. Bu bulgulara göre, Sensititre YeastOne testi C.lusitaniae’da bu antifungallere direnci saptamada güvenle uygulanabilir. C.intermedia’da azoller için Vitek-2; kaspofungin için Sensititre YeastOne ve Etest; amfoterisin B için ise sadece Sensititre YeastOne yöntemi CLSI ile uyumlu bulunmuştur. Test edilen diğer türler açısından flukonazol için sadece Vitek-2, vorikonazol için her üç yöntem ; kaspofungin için Sensititre YeastOne ve Etest; amfoterisin B için ise sadece Sensititre YeastOne yöntemi CLSI ile uyumlu olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yeni güncelleşen Candida türleri, antifungal duyarlılık, CLSI M27 A3, Vitek-2 Sistemi, Sensititre YeastOne, Etest. SUMMARY In this study we aimed to detect susceptibility profiles of rare and emerging Candida species with increasing clinical importance, namely C. lusitaniae (n:25), C.intermedia (n:12) and some other non albicans species (n:23) against fluconazole, voriconazole, amphotericin B and caspofungine by using standard CLSI M27 A3, commercially available Sensititre Yeast One, Etest and otomatized Vitek 2 System and to compare reliability of the commercial tests with the standard method. We defined the methods that can be alternative to CLSI, by accepting a reliability limit to be 90-100% in compliance with the standard method in terms of sensitivityresistance and/or dilution discrepancies criteria, With standard method all the isolates of C.lusitaniae and C.intermedia were found to be susceptible to fluconazole, voriconazole and caspofungin. For amphotericin B the likely resistance rates have been detected as 32% for C.lusitaniae; and 25% for C.intermedia. Of the other non-albicans Candida species within the context of the study, 91,7% were susceptible to fluconazole, 100% were susceptible to voriconazole and caspofungin whereas, %52,1 of them were determined to be likely resistant to amphotericin B. According to these results our study revealed that azole and caspofungin resistance do not any threat for C.intermedia and C.lusitaniae yet, but, likely resistance to amphotericin B is to be at high rate. We think that follow-up of putative amphotericin B resistance is significant especially when emerging species are isolated. When the reliability of commercial test methods were evaluated for C.lusitaniae ; each of the three commercial test methods for fluconazole and voriconazole ; Sensititre YeastOne and Etest for caspofungin and Sensititre YeastOne method for amphotericin B were agreed with the CLSI . According to these findings, for C.lusitaniae; Sensititre YeastOne test can be applied safely in detecting resistance to these antifungals.. For C.intermedia Vitek-2 for azoles; Sensititre YeastOne and Etest for caspofungin; and Sensititre YeastOne method alone for amphotericin B were consistent with the CLSI . As to other species studied; only Vitek-2 for fluconazole, each of the three methods for voriconazole, Sensititre YeastOne and Etest for caspofungin, and only Sensititre YeastOne method for amphotericin B were in agreement with the CLSI. Keywords: Emerging Candida species, antifungal susceptibility, CLSI M27 A3, Vitek-2 System, Sensititre YeastOne, Etest