Finansal yatırım araçlarında riske maruz değer uygulaması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ARİN ÇOLAKYAN

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARINDA RİSKE MARUZ DEĞER UYGULAMASI Risk yönetiminin gelişen piyasalar, küreselleşme, ekonomik krizler sebebiyle önemi günümüzde oldukça artmıştır. Mevcut olan risk yönetimi ölçümleri yetersiz olduğu için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler içerisinde en yaygın olarak kullanılan yöntem Riske Maruz Değer’dir. Riske Maruz Değer (RMD), belirli bir zaman içerisinde, belirli bir olasılıkla meydana gelebilecek en yüksek zararı ölçen bir yöntemdir. Zarar miktarını tek bir sayı ile lediği için yatırımcılar tarafından sıkça kullanılmaktadır. Bu tezin amacı, RMD hesaplama yöntemleri olan Varyans-Kovaryans Yöntemi, Tarihi Simülasyon Yöntemi ve Monte Carlo Simülasyonu Yöntemlerini döviz (Dolar, Euro, Pound), BİST 100 ve BİST 30 Endekslerine uygulayarak sonuçlarını karşılaştırıp, hangi yöntemin daha etkin bir hesaplama yöntemi olduğunu, minimum riski elde etmek için hangi yöntemin kullanılması gerektiğini ortaya koymaktır. Daha sonra da RMD yöntemlerini destekleyen volatilite ölçümleri olan Standart Sapma, Basit Hareketli Ortalama ve varyansın zamana göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen EWMA yöntemleri ile hesaplamalar yapılmıştır, modeller oluşturulup geriye dönük testlerle doğrulukları test edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Riske Maruz Değer, Monte Carlo Simülasyon Yöntemi, EWMA ABSTRACT VALUE AT RISK APPLICATION OF FINANCIAL INVESTMENT TOOLS Risk management has been more and more important because of advancing markets, globalization, economic depressions. Since available risk management measures are insufficient, different methods have been developed. The one applied most commonly among those methods is Value at Risk. Value at Risk (VaR) is a method which measures maximum possible loss which may occur in a certain possibility. It is often used by investors thanks to its ability to sum up loss amount with just a number. The aim of this thesis is to find out which method is a more effective method of calculation and which method should be applied in order to achieve minimum risk via result comparison by applying Variance-Covariance Method, Historical Simulation Method and Monte Carlo Simulation Method which are VaR methods of calculation to foreign currency (Dollar, Euro, Pound), BIST 100 and BIST 30 Indexes. Then, calculations have been made by means of EWMA methods which indicate that Standart Deviation, Simple Moving Average and variance which are volatility measures backing VaR methods vary by time; models have been set and the accuracy has been tested by means of backtesting. Keywords : Value at Risk, Monte Carlo Simulation Method, EWMA