Temerrüt faizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MUSTAFA UYAR

Danışman: OSMAN GÖKHAN ANTALYA

Özet:

Para borçlarının ifasında borçlunun temerrüde düşmesinden itibaren, borçlu kanunen tespit edilen ya da taraflarca tespit edilen miktarda alacaklıya temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Temerrüt faizi, ifa edilmesi gereken edimin para olduğu borçlarda borçlunun temerrüdünden itibaren ve temerrüt halinin devam ettiği süre zarfında borçlunun alacaklıya ödemek zorunda olduğu faizdir. Alacaklının temerrüt faizini talep etmesi için zararını ispat etmesi gerekmez. Çünkü temerrüt faizinin hukuki niteliği zararın varlığı kanunen varsayılan götürü tazminattır. Diğer yandan borçlunun kusurunun bir önemi yoktur. Temerrüt faizinin ifa ettiği fonksiyon ise borçlunun borcunu ödemede gecikmeden yapmaya teşvik edilmesidir. Temerrüt faizinin miktarı, temerrüt faizinin oranıyla temerrüdün işleyeceği süreye göre tespit olunur. Her şeyden önce taraflar temerrüt faizinin oranını sözleşmeyle belirleyebilirler. Böyle bir sözleşmenin olmaması halinde ise kanuni faiz oranı uygulanır. Kanuni faiz oranı, T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont faiz oranıdır. Ticari işlerde ise alacaklıya ek bir imkan olarak T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı avans faiz oranının talep edilebilmesi imkanı düzenlenmiştir. Temerrüt faizi oranının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdî faiz miktarı reeskont ve avans faiz oranının üzerinde ise, temerrüt faizi, akdî faiz miktarından az olamaz. Yabancı para borçlarında ise, sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. SUMMARY "INTEREST OF PERSISTENCE" Within the Turkish Law, the interest of persistence has generally been regulated throughout the Law of Loan, Turkish Commercial Law, and numbered 3095 "Legislation about Legal Interest and Interest of Persistence". In our study, we have investigated especially the numbered 4489 "The law about the Changes related to the Legistlation about Legal Interest and Interest of Persistence" that was accepted in 15.12.1999 which changed the numbered 3095 Law. Because the law that has brought important reforms about the interest rates needs to be studied in details. the interest of persistence is the interest that the debtor, who does not pay his debt in time, has to pay. In this regard the interest of persistence can be considered as a kind of compensation that is paid to the creditor who is not able to take his claim back. to be able to demand the interest of persistence, it is not needed that the creditor has got into trouble because of the delay or the debtor has got an excuse. The interest of persistence is divided into two, as "legal" and "negotiative" . Sides can decide the rate of the interest of persistence with an agreement. In case the rate of interest cannot be determined , legal interest is applied. The legal interest rate is the repeating discount interest rate that the turkish central bank applies in short term credit issues.in commercial issues , however, the creditor can demand the application of interest rate in advance that the central bank applies in short term credit issues. an extra interst of persistence cannot be demanded because of the delay of the payment of the interest of persistence. The amount of the interst of persistence is determined according to the sum of the interest of persistence and the period of persistence.