Turizm işletmelerinde kooperatifleşme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AHMET SAATÇİ

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Küreselleşmenin sonucu olarak artan rekabet ortamında küçük işletmelerin rekabet gücü elde etmeleri çok zordur. Bütün küçük işletmeler gibi turizm endüstrisinde faaliyet gösteren küçük otel işletmeleri de rekabet edebilir duruma gelmeleri öncellikle kendi bünyelerinde karşılaştıkları temel sorunların çözülmesiyle mümkün olur. Küçük otellerin karşılaştığı başlıca sorunlar; yöneticinin profesyonel olmaması, çalışan personelin eğitim yetersizliği, finansman yetersizliği ve pazarlama yetersizliği şeklinde sıralanabilir. Küçük otel işletmeleri yetersiz oldukları konularda işbirliği yapmaları, bu işletmelerin rekabet gücünün artması açısından büyük önem taşımaktadır. Küçük otel işletmeleri karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilmeleri ve büyük otel işletmelerine karşı kendilerini koruyabilmeleri ancak kendi aralarında örgütlenerek yaratılacak ölçek büyüklüğü ile mümkün olacaktır. Bu örgütlenmenin ilk adımını kooperatifler oluşturmaktadır. Kooperatifleşme yoluyla küçük oteller yerli ve yabancı turistlere daha nitelikli ve ucuz hizmet sunabilecektir. Çalışmamızda küçük otellerin başlıca sorunları tespit edilmiş ve sorunların çözümünde kooperatifleşme bir model olarak sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Turizm, Küçük İşletme, Kooperatif, Küçük Otel. ABSTRACT As a result of globalization, it is quite hard to acquire power to compete for small business organization in rising competition environment. To make possible to be able to compete, similar to all small companies, small hotel companies taking part in tourism industry as well must solve basic problems facing in their own structure. The principal problems of small hotels are such as; managers that are not professional, staff that is not educated enough, lack of financing and marketing. To cooperate in insufficient fields is highly important for small hotel companies in view of gaining competition power. In order to overcome the problems mentioned above and resist against or compete with big hotel chains, small hotel companies have to establish an organization in bigger scale. Cooperative establishes the first step of such an organization. By cooperation small hotels can offer local and foreign tourists better and cheap service. In this research, the major problems of small hotels are observed and cooperation is presented as a model of solution. Keywords: Tourism, Small Business Organizations, Cooperative, Small Hotel.