Son dönem düşünürlerin gençlik tasavvuru (Nurettin Topçu örneği)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Emine Yiğit Aras

Danışman: FATMA ODABAŞI

Özet:

Anahtar Kelimeler: Gençlik, İdeal, Din, Dindarlık, Rol Model, NURETTİN TOPÇU’DA İDEAL GENÇLİK TASAVVURU Bir toplumun inşası için birçok hareket noktası vardır. Bunun en işlevsel yolu hiç şüphesiz toplumsal sistemin de en dinamik katmanı olan gençliktir. Gençler, tüm ulusun olduğu gibi bütün toplumsal yapıların da en değerli varlığıdır. Gençliğin taşıdığı bu değer; toplumla gelecek arasında bir bağ kurulmasını ve ulusların tarihi varlığını geleceğe taşımasını sağlayacak en önemli araç olmasından kaynaklanmaktadır. Çalışma bu düşünceler doğrultusunda şekillenip üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde bir araştırma konusuyla ilgili en önemli unsur olan kavramlara yer verildi. Sosyolojik olarak gençlik kavramı incelendikten sonra yine döneme tesir eden kavramlar (çatışma, yabancılaşma, gençlik hareketleri, rol karmaşası vb.) üzerinde duruldu. İkinci bölümde; İslam Dininin temel kaynaklarında gençlik kavramının nasıl ele alındığı incelenerek, Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed’in hadislerindeki ideal gençlik vurgularına dikkat çekildi. Üçüncü bölümde; Gençliğin her alanda üstün rol modellere olan ihtiyacına dikkat çekilip, önemli düşünür Nurettin Topçu’nun fikirleri ve bu fikirlerini ortaya koyduğu sosyal çevre, ekonomik, siyasi ve kültürel yönleriyle ele alınmaya çalışıldı. Çalışma Nurettin Topçu eserlerinden hareketle nasıl bir gençlik idealize ettiği ve gençliğe nasıl rol modeller sunduğu/olduğu tespit edilerek nihayetlendirildi. Key Words: Youht, Religion, Religiousness, Model, ABSTRACT There are many points of departure to structure a society. The most functional way of that is youth which is the most dynamic stage of social system. The youth is the most valuable social structure, as across the nation. This value carry by youth due to youth connect between society and present, and the most important means is youth that carry into historical existence of nations to present. The study is structured around these ideas and formed of three part. In the first part it is elaborated the conceptions which is the most important factor about a research topic. After the concept of youth is examined in terms of sociology, concepts that influence the present (conflict, alienation, youth movements, role conflict etc.) are considered. In the second part, it is analyzed how approach concept of youth at basic sources of Islam, then emphasized remark of youth in the Quran and Hadith. In the third part, It is pointed out that necessity of role model for youth in all the fields of lifetime. Besides, in this chapter it is mentioned ideas of Nurettin Topçu, who is one of the prominant Turkish thinker, with economic, political and cultural dimentions in the context of his social sphere. This thesis is finalized within the frame of Nurettin Topçu’s youth idea on his entire corpus and revealed rol models for young generation.