Kanûnî'nin naaşının yola çıkarılışını canlandıran iki tasvirin karşılaştırmalı çözümlemesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BURCUGÜL TORAMAN

Danışman: Şehnaz Biçer

Özet:

“Kanûnî’nin Naaşının Yola Çıkarılışını Canlandıran İki Tasvirin Karşılaştırmalı Çözümlemesi” başlıklı bu tezde, tarihî önem taşıyan bir olayın iki ayrı kitap resminde nasıl betimlendiği sorusu üzerinde durulmuştur. Tasvirlerden ilki, olayı yakından deneyimleyen yönetici zümrenin himayesinde ve olayın üzerinden fazla bir zaman geçmeden hazırlanıp tamamlanan bir eser olan Nüzhet-i esrârü’l-ahyâr der-ahbâr-ı sefer- i Sigetvar’da bulunmaktadır. İkinci yorum ise bundan on yıl sonra saray tarihçisi tarafından Farsça mesnevî tarzında hazırlanan Zafernâme adlı eserdedir. Bu tez çalışmasında, her iki kitabın resim programında da yer verilen naaşın yola çıkarılmasıyla ilgili sahnenin aslında birbirinden oldukça farklı yorumlandığı disiplinler arası bir yöntemle ortaya konmuştur. Bununla birlikte biçim özellikleri ve fırça izinde ayırt edilen farklılıklar, bu tasvirlerin farklı nakkaşlar tarafından yapıldığı yönünde bir izlenimin doğmasına yol açmıştır.

This thesis, entitled “The Comparative Analysis of Two Illustrations Depicting the Departure of Süleyman the Magnificent’s Remains” investigates the approach to portraying a historically significant event in two different illustrations. The first illustration, found in the work Nüzhet-i esrârü’l-ahyâr der-ahbâr-ı sefer-i Sigetvar, was prepared shortly after the event’s occurrence under the direction and supervision of the ruling elite. The second illustration, from Zafernâme, was prepared ten years later by the royal art historian in the style of Masnavi. This thesis attempts to analyze the shared scene within each work using an interdisciplinary methodology. On the basis of the differences observed in the formal features and brush strokes, it is proposed that these illustrations were prepared by different illustrators.