Devlet ve birey arasında iletişimin sağlanmasındaki yöntemler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ömer Yakut

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

Devletin gücü halen tartışılan konulardan biridir. Çünkü tarihsel süreç içerisinde devletin gücü ile birlikte konumu da değişmiştir. Özellikle demokrasi hareketleri sayesinde devlet format değiştirmiştir. Geçmişte güçle hükmeden devlet zaman içerisinde gücünden feragat etmek durumunda ve başka aktörlerle konumunu paylaşmak zorunda kalmıştır. Bu değişimde toplumun artan gücü ve etkinliği son derece önemlidir. Geçmişte vatandaşlar devlet için sadece "kul" ve “teba” olarak değerlendirilmiştir; ancak zaman içerisinde vatandaşlar isyanlar, tepkiler ve bildirilerle devlete ne kadar önemli olduklarını hatırlatmışlardır. Böylelikle vatandaşlar, sadece vatandaş olarak kalmamışlardır. Aynı zamanda onlar birer "birey" haline gelmişlerdir. Artık bireyler önemli birer aktör olarak sosyo-politik ve sosyo-ekonomik anlamda karar verici haline gelmişlerdir. Bu nedenle artık devlet-birey ilişkileri ve devlet-birey uyumu sistemin işleyişi açısından son derece değerlidir. Özellikle devletin vatandaşlarına karşı sorumluluklarının farkında olması gerekmektedir. Bu farkındalık devlet-birey uyumu kadar devletin modernleşmesi ve vatandaşların artan önemini kabul etmesi açısından önemlidir. Bu şekilde bireylerin hak ettikleri değeri görmesi de mümkün olacaktır. Bu çalışma devlet ve vatandaş gibi kavramları tarihsel süreç ve modern dönemdeki değerlendirmeleri ile birlikte, birbirleri ile olan ilişkileri, uyumları ve uyumsuzlukları konularını ele almaktadır. Çalışmanın son bölümünde, devlet-birey uyumu konusunda Türkiye'den bazı katılımcıların görüşleri, görüşme formu aracılğı aracılığı ile alınmakta ve yaklaşımları değerlendirilmektedir. ABSTRACT The strenght of state is still one of the ongoing debates; because in historical period, the power of states has changed with its position. In particular, by the democracy movements, the state has changed its format. In the past the state used to rule with absolute, As time passes, it had to leave it and share it with other actors. In this change process, the increasing force and efficiency of society is extremely important. In the past, the citizens were considered as just "slaves" and “subject”; however, in time, the citizens gain power by rebellions, reactions and demonstrations . In this way, the citizens did not remain as just citizens; they have become "individuals" at the same time.. They also have become "decision-makers" in socio-politic and socio-economic issues as important actors. That is why state-individual relations and state-individual consistency are extremely important and vital for the operation of system. In particular, the state has to be aware of its responsibility for its people. This awareness is important for modernization of state and acceptance for increasing importance of citizens as much as state-individual consistency. In this way, it will be possible for individuals to get the value they deserve. This study handles the facts like state and citizen in historical process and in modern times with their relations, consistency and inconsistency to each other. In the last chapter of study, via a semi-stucture interview, the views of participants throughout Turkey are handled and their approaches are evaluated.