Eğitim programlarının diz osteoartriti olan hastalarda egzersiz uyumuna etkisi


Öğrenci: SABAH TÜZÜN

Danışman: Saliha Serap Çifçili

Giriş: Yaşlılarda en sık yeti yitimine neden olan osteoartritin tedavisinde egzersiz programlarıçok önemli yer tutar.Metod: Bu çalışma randomize kontrollü eğitim müdahale çalışmasıdır. Marmara ÜniversitesiHastanesi Aile Hekimliği Kliniği'ne başvuran 64 osteoartrit hastası çalışmaya dahil edilmiş,hastaların yarısı müdahale grubuna, diğer yarısı kontrol grubuna (standart bakım) randomizeedilmiştir. Çalışmanın süresi 12 haftadır ve müdahale grubundaki tüm katılımcılara broşür vedemonstratif olarak egzersiz eğitimleri derecelendirilerek verilmiştir. Kontrol grubunayalnızca egzersizleri içeren broşür verilmiştir. Hastaların uyumları hasta günlükleri, telefontakipleri ile değerlendirilmiş ve her vizite tüm katılımcıların WOMAC skorları saptanmıştır.Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 54,6 ± 9,85 ve %98,4'i kadındı. Müdahale grubununuyumu takip boyunca yüksek düzeydeydi (ortanca %100) ve müdahale grubundakikatılımcıların ağrı ve WOMAC skorlarında belirgin iyileşme saptandı. Kontrol grubununegzersiz programına uyumu iyi olmakla beraber, uzun dönemde uyum düzeyinin orta olduğugösterildi. Kontrol grubundaki ağrı ve WOMAC skorundaki iyileşme müdahale grubundandaha düşüktü.Tartışma ve Sonuç: Osteoartriti olan hastalarda egzersiz programlarına uyum düzeyigenellikle düşüktür. Egzersiz eğitiminin, derecelendirilerek ve demonstrasyon ile yapılmasıuyumu artırabilir.Anahtar sözcük: Diz ağrısı, WOMAC, demonstratif eğitim, koçluk, tedavi