Antik Çağ'da Ortadoğu iktsadi ve siyasi düşüncesinde 'para'


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Dilhan Didem Özkan

Supervisor: MUZAFFER KOÇ

Abstract:

Bu çalışmada Antik Çağ döneminde paranın iktisadi ve siyasi alanda etkileri incelenmiştir. Antik Çağ’da hüküm sürmüş olan üç önemli imparatorluktan Babil, Mısır ve Roma paranın etkilerini inceleyebilmek adına seçilmiştir. Geleneksel İktisat ve Semavi Dinler anlayışında para karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Mübadele aracı olarak alışveriş sürecini kolaylaştırmak maksatlı kullanılmaya başlanan ve süreç içerisinde genişleyen, gelişen çevre şartlarıyla birlikte mübadele araçlarından biri olan para, mübadelenin sadece üzerinden işlediği meta haline gelmiştir. Zaman içerisinde altın, gümüş gibi değerli madenlerden yapılmaya başlanan, ticari ilişkilerin gelişmesine yardımcı olan para, siyasi kanadın, imparatorların otoritelerini halka ulaştırmak, propagandalarını yapmak maksatlı bir güç aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmada, değerli madenlerden basılan paranın, iktisadi ve siyasi yaşamında kişiler ve iktidarların üzerinde nasıl etkiye sebep olduğu analiz edilmiştir. Antik Çağ’da insanların çoğunun para hırsına kapıldığı, daha fazla servet elde etmek için “açgözlülük” yaparak bazen eziyet ve zulme yol açtıkları olmuştur. Servet toplayan bazı kesimler “haksız kazanç” olan, temelinde para arzusunun olduğu faizcilik ile yoksul olan kesimi köle haline getirmişlerdir. Semavi dinlerin öğretilerine göre, paranın sadece bir mübadele aracı olarak kabul görmesi ve kişinin, ihtiyacından fazla paraya, servete sahipse ihtiyaç sahiplerini gözetmesi gerektiği gibi konular topluca ele alınmıştır. İktisat felsefesinden yararlanılarak Semavi Dinler öncesi ve sonrası, Antikçağ Dönemi’nde paranın dolaşıma girmesiyle birlikte toplum yönetimindeki yani siyasi hayattaki, ayrıca genel olarak iktisadi hayata dair görüşlerin ve uygulamaların değişimleri incelenmiş ve Semavi dinler öğretileri ile karşılaştırılmıştır.Para hırsının, faizciliğin, açgözlülüğün ve sömürünün toplumda kargaşaya, ihtilallere neden olduğuna değinilerek adaletin hâkim olduğu Semavi Dinlerin öğretilerine göre sağlanan adaletin aksine, siyasi ve iktisadi hayatta para hırsının, faizciliğin, açgözlülüğün ve sömürünün hâkim olduğu durumda, toplumsal neticenin kargaşa ve ihtilaller olduğu sonucuna varılmıştır. -------------------- This study examines the effects of money on political and economic fields in antique age. Babylon Rome and Egypt are chosen to serve as case study among the important empires of antique age. A compatirative research is made about perception of money between the logic of traditional economicy and monotheistic religions. Money is started to be used as a tool of exchange to ease trade, by time and by changed conditions became more than only a tool among the tools of exchange it appeared as the only tool to make exchange possible. In time money started to be produced from precious metal such as gold, silver,as a helpful element for improvement of trade relation also used by governments to reach the empirial authority to the public also be used propagandistic reasons.Study examines the effects of money made of noble metal in political and economic life on persons and on political powers. İn antique age many were victoms of avarice, with the aim of gaining more if they need they even torture one another. Some with avarice operated usury system which is unearned income as a result turned the needed community to slaves. Such teachings like; for monotheistic religions money is accepted only as a tool of exchange and the fact that according to teachings of religions rich should help the poorer etc. issues are generally handled in subject.Refering to Pyhosophy of Economics before and after Monotheistic Religions during antique age, the changes in political life with the start of money circulation are analyzed together with the changes of generally in economics, the applications of the ideas and compared with the understandings and teachings of Monotheistic religions.Avaice, usury, greed and exploitation causes trouble and insurrections in political social life unlike the understanding of justice in Monotheistic Religions and teachings the result in society ends with conflicts and troubles.