Sürekli borç ilişkileri ve sürekli borç ilişkilerinde ifa imkansızlığı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HAKAN KARAARSLAN

Danışman: OSMAN GÖKHAN ANTALYA

Özet:

Sürekli borç ilişkileri modern Alman Hukukunda ortaya çıkmış ve ilk kez Alman Hukukçu O. von Gierke tarafından tanımlanmış bir hukuki kurumdur. Sürekli borç ilişkileri, zaman kavramının borç ilişkilerine etkisinden hareketle yapılan sınıflandırmada ortaya çıkan bir borç ilişkisi türüdür. Sürekli borç ilişkilerini diğer borç ilişkilerinden ayıran kriter zaman kavramının edim sonucuna yaptığı etkidir. Buradan hareketle sürekli borç ilişkilerini sözleşmede borçlanılan edim sonucunun gerçekleşmesinin bir zaman sürecini kapsadığı ve sözleşmesel edimin ifasının sözleşmeyi sona erdirme amacına yönelmediği borç ilişkileri olarak tanımlayabiliriz. Zaman kavramının borç ilişkilerine yaptığı etkiden hareketle yapılan sınıflandırmada ani edimli borç ilişkileri ve sürekli borç ilişkilerinden başka uzun süreli ve uzun vadeli borç ilişkileri de tanımlanmalıdır. Sürekli borç ilişkilerinde ifa imkansızlığı bu tür borç ilişkilerine zamanın etkisi sebebiyle diğer borç ilişkilerinden farklı sonuçlar doğurur. İfa İmkansızlığı borçlunun sorumlu olduğu, alacaklının sorumlu olduğu, alacaklının ve borçlunun sorumlu olmadığı, alacaklının ve borçlunun sorumlu olmadığı imkansızlık halleri olarak karşımıza çıkar. Bütün ihtimallerde imkansızlık sebebi ile sürekli edim sona ererken tarafların sorumlu olmadığı imkansızlık hallerinde sürekli borç ilişkisi tasfiye ilişkisine dönüşür, taraflardan birinin veya her ikisi sorumlu olduğu imkansızlık hallerinde ise sürekli borç ilişkisinin asli edim yükümlülüğünün imkansızlaşması sebebiyle bu edimin yerini imkansızlıktan sorumlu olan tarafın tazminat ödeme borcu alacak ve sürekli borç ilişkisi ani edimli borç ilişkisine dönüşecektir. Gerçek bir imkansızlık hali olmayan ekonomik imkansızlık durumunda, sürekli borç ilişkisinin haklı nedenle olağanüstü fesih yetkisinin kullanılması ile sona erdirme imkanı verilmelidir. Bu yetkinin kullanılması için sözleşme ile bağlı kalmanın taraflardan biri için çekilmez bir hal alması gerekir. Die Dauerschuldverhaeltnisse ist ein im deutchen Recht entstandene rechtwissenschaftliche Institution und wurde zuerst von O. von Gierke, der ein deutcher Jurist ist, definiert. Die Dauerschuldverhaeltnisse ist als Ordnungsbegriff für eine durch faktor Zeit herausgehobene Gruppe der Schuldverhaeltnisse. Das Unterscheidungskritrium, das die Dauerschuldverhaeltnisse von der anderen Schuldverhaeltnisse unterscheidet, ist die Wirkung der Zeit auf den Leistungserfolg. In diesem Punkt laesst sich die Dauerschuldverhaeltnisse so erklaeren; Die Dauerschuldverhaeltnisse ist ein Schulverhaeltnis, das seinen geschuldete Leistungserfolg in einem Zeitraum sich verwirklicht und die Leistung führt nicht die Dauerschuldverhaeltnisse zu ende. Bei dieser zeitorientiersten Klassifizierung der Schuldverthaeltnisse gibt es andre Schuldverhaeltnisse ausser der Dauerschuldverhaeltnisse und der vorübergehenden Schuldverhaeltnisse wie langfristige Schuldverhaeltnisse und langzeitige Schuldverhaltnisse. Die Leistungsunmöglichkeit bei der Dauerschuldverhaeltnisse entstaeht die unterschiedlichen Ergebnisse von der anderen Schuldverhaelnisse. Leistungsunmöglichkeit rückt vier verschiedene Art in de Vordergrund. Diese sind Die vom Glaeubiger zu vertretende Unmöglichkeit, Die vom Schulner zu vertretende Unmöglichkeit, Die vom Glaeubiger und Schuldner zu vertretende Unmöglichkeit und Die vom Glaeubiger und Schuldner nicht zu vertretende Unmöglichkeit. In der allen Fallae wird die vertragliche daurende Haupleistung unmöglich. Auf diesem Grund geht die vertragliche daurende Haupleistung zu Ende. Hat der Glaeubiger und der Schuldner Unmöhlichkeit nicht zu vertreten, umwandelt sich die Dauerschuldverhaeltnisse in der Abwicklungsverhaeltnis. Hat enweder Schuldner oder Glaeubiger Unmöhlichkeit zu vertreten, tritt die Schadenersatzpflicht an die Stelle die unmögliche daurende Haupleistung. Aus diesem Grund umwandelt sich die Dauerschuldverhaeltnisse in der punktuellen Austauschschuldverhaeltnisse. Bei der ökonomische Unmöglickiet, die als eine echte Unmöglichtkeit nicht angenommen wird, geht Dauerschuldverhaeltnisse mitteln der ausserordentlichen Kündigung zu Ende.