İletişim ajanslarında müşteri ve medya ilişkileri yönetiminde paradigma değişikliği: postmodern halkla ilişkiler


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Deniz Saydam

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

İLETİŞİM AJANSLARINDA MÜŞTERİ VE MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ: POSTMODERN HALKLA İLİŞKİLER 1980’li yılların sonundan itibaren dünyanın jeopolitik ve stratejik görünümü, hızlı bir biçimde değişikliklere sahne olmuş ve dünyada yeni bir yapılanma süreci ortaya çıkmıştır. Bu süreç zarfında kapitalizmin geçirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik değişiklikler tüm sektörleri olduğu gibi halkla ilişkiler sektörünü de etkilemiştir. Çalışmanın amacı küreselleşme, bilginin yaygınlaşması, hızlı dolaşımı ve kolay ulaşılabilir olması, ürün/hizmetlerin birbirine benzemesi, iletişim mecrasının çoğalması, sosyal paydaşların medya ve mesaj bombardımanına tutulmasının meydana getirdiği değişimlerin halkla ilişkiler sektöründeki yansımalarının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, halkla ilişkiler sektör profesyonellerinden 16 kişi, reklam ajansı başkanı bir kişi ve doğrudan pazarlama şirket sahibi bir kişi olmak üzere toplam 18 kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular, sektör profesyonellerinin de değişimi kabul ettiğini göstermektedir. Ancak değişimin iş yapış biçimlerindeki yansımalarına bakıldığında ise, diğer bir sonuç olarak daha geleneksel iş yapış biçimlerinin benimsemeye başlandığı görülmektedir. Sosyal, kültürel ve ekonomik sistemin yeni kapitalist hatta postmodern bir düzene doğru ilerlediği günümüzde, halkla ilişkiler ajansları bir yeniden üretim mekanizması olarak geleneksel modellere yönelmektedirler. Ancak, sektör içerisinde hem gelenekselin hem de yeni kapitalistin bir araya gelmesi, halkla ilişkiler sektörü için bir geçiş döneminin hatta bir çelişki döneminin söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Yeni Kapitalizm, Halkla İlişkiler Sektörü, Postmodernizm, Küreselleşme, Değişim ABSTRACT THE PARADIGM SHIFT OF MANAGEMENT OF CLIENT AND MEDIA RELATIONS IN COMMUNICATION CONSULTANCY AGENCIES World’s geopolitic and strategic perspective has been sligthly changed from 1980’s and therefore a restructuring process in the world has begun. In the meantime, social, cultural and economical changes in the capitalism has been seriously affected public relations sector. The main aim of the research is to present the changes in the public relations sector that have been taken place as a result of the following reasons: globalization, proliferation of information, quick circulation of the information and the easier access to the information, products/services getting similar to each other, the increase of the communication channels, stakeholders bombarded by media and messages. For that purpose, in-depth interviews have been realized with 16 public relations professionals, a head of advertising agency and a person from direct marketing company. First of all, the results obtained show that sector professionals agree on the changes taken place in the sector. But, if one considers the effect of the changes on the business manner, it can be said that business manners are getting more traditional. Nowadays, when social, cultural and economic system proceeding to the new capitalism and postmodernism, public relations agencies going towards traditional models as a reproduction mechanism. But the fact that both traditional and new capitalist mechanisms exist within the public relations sector, it can be said that public relations sector is in a transition period or in a conflict period. Keywords: New Capitalism, Public Relations Sector, Postmodernism, Globalisation, Change