Fedâle B. Ubeyd ve rivâyetleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NURSENA YILMAZ

Danışman: Aynur Uraler

Özet:

Fedâle b. Ubeyd’in hayatı ve rivâyetleri hakkındaki bu çalışma iki Bölüm’den ve Sonuç kısmından oluşmaktadır. Birinci Bölüm’de Fedâle b. Ubeyd’in ismi, nesebi, ailesi, Müslüman oluşu ve katıldığı savaşlar olmak üzere hayatı hakkında bilgi verilmiş ve hadîs ilmindeki yeri incelenmiştir. İkinci Bölüm’de ise bizzât Resûlullah’tan (s.a.) naklettiği hadîsler ile mevkûf rivâyetleri, konularına göre tasnif edilerek tercüme edilmiştir. Rivâyetlerin isnâd şemaları hazırlanarak hadîslerin sıhhat değerlendirmeleri yapılmıştır. Râvilerin ilk geçtikleri yerlerde künyeleri, nesepleri, hocaları ve talebeleri hakkında bilgiler verilmiş, cerh-ta’dil açısından durumları nakledilmiştir. Sonuç bölümünde ise Fedâle b. Ubeyd’in hadîs ilmindeki yeri değerlendirilerek ulaşılan görüşler aktarılmıştır. -------------------- This study is about Fadâla b. Ubaid’s life and his narrations. It consists of two Chapters and Conclusion. The First Chapter contains information about his name, descendants, family, religious life, including the wars he participated in, as well as his authority in the science of hadith. The Second Chapter classifies, translates, and analyzes the traditions that he directly narrated from the Prophet. It also draws isnad diagrams and offers explanation about the soundness of hadiths. Furthermore, it provides brief information on transmitters’ names, hometowns, teachers and students, and reliability when they first occur in isnads. The Conclusion Chapter evaluates Fadâla b. Ubaid’s authority in the science of the hadith and summarizies the dissertation’s findings.