İnsan hakları Avrupa Mahkemesi’nin ülke dışındaki askeri faaliyetlerde değişen yetki değerlendirmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Yeşim Yıldız

Danışman: MELTEM SARIBEYOĞLU SKALAR

Özet:

Öz Bu çalışmada, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin ülke dışı yetki konusunda verdiği önemli kararlar incelenmiştir. Çalışma Mahkemenin içtihadındaki değişikliği göstermeyi amaçlamaktadır. İlk bölümde uluslararası hukukta yetki kavramı, ülke dışı yetkinin uygulanması konuları ele alınmış ve ülke dışı uygulama modelleri açıklanmıştır. İkinci bölümde ise Mahkemenin konuyla ilgili verdiği kararlar ele alınmış ve bu kararlar ülke dışı yetki konusu çerçevesinde değerlendirilmiştir. Mahkemenin içtihadındaki büyük değişimler ve kararlar arasındaki tutarsızlık eleştirilmeye çalışılmıştır. Nihai olarak, günden güne önem kazanan ve daha fazla karşılaşılan ülke dışı yetki konusuna dikkat çekmek amaçlanmıştır. Abstract In this thesis, important cases given in the extraterritorial jurisdicton of the European Court of Human Rights were examined. The thesis aims to show the change in the Court's jurisprudence. The first part is to explaining of the concept of jurisdiction in international law, application of extraterritorial jurisdicion and models of extraterritorial application. The second part dealt with the issue of the decision/judgment of the court, and this decisions/judgments are assessed on the basis of extraterritorial jurisdicton. In the Court's jurisprudence has attempted criticized major changes and inconsistencies between decisions/judgments. Finally, draw attention to the issue of extraterritorail jurisdiction which is gaining importance day by day and more encountered is aimed.