Kur’an’a göre doğru bilgi (imkanı, kaynakları, kriterleri)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Naim Dursun

Danışman: ABDULAZİZ HATİP

Özet:

Anahtar Kelimeler : Bilgi, İlim, Felsefe, Epistemoloji, Bilgi Kuramı, Kur'ân KUR'ÂN'A GÖRE DOĞRU BİLGİ (İMKÂNI, KAYNAKLARI, KRİTERLERİ) "İlim-Bilgi" konusu düşünce tarihinin en köklü meselelerinden biri olup felsefe disiplini içerisinde "Epistemoloji" başlığı altında incelenmektedir. İlkçağ filozoflarından çağdaş düşünürlere, İslam âlimlerinden çeşitli din mensubu bilginlere kadar hemen herkes bu konuya eğilme ihtiyacı hissetmiştir. Kur'ân-ı Kerim'de "bilgi" konusunun nasıl ele alındığı, bilginin hangi anlamlarda kullanıldığı, doğru bilginin imkânı, kaynakları, alanları ve kriterleri gibi hususlar klasik dönemde İslam kelamcıları ve filozoflarının ilgi alanına girmiş, yer yer tefsir literatüründe de bu hususlara kısmen değinilmiştir. Bu tez çalışması konunun bilgiye temel yaklaşımlar bakımından Kur'ân çerçevesinde incelenmesi ve bu tür inceleme için gerekli olan felsefî alt yapının tesis edilmesi amacını taşımakta, bu doğrultuda bir başlangıç yapmış olmayı hedeflemektedir. Konu daha geniş çalışmalarla ele alınmayı gerektirmektedir. Key Words :Knowledge, Science, Philosophy, Epistemology, Knowledge Theory, Quran SUMMARY TRUE KNOWLEDGE ACCORDING TO HOLY QURAN ( ITS POSSIBILITY, RESOURCES, CRITERIA) The subject of "Science-knowledge" is one of the most fundamental matters and has been examined under the Epistemology topic in philosophy discipline. From the ancient times philosophers to modern scholars, from intellectuals of Islâm to members of diverse religious scholars almost everyone has felt the need to attend to this topic. The topic of how The Holy Quran dealt with the issue of "knowledge", and in what senses the word "knowledge" has been used in Qur’an, the possibility of accurate knowledge, resources, applications and criteria have become the focus area of Islamic theologians and philosophers during the classical period, these issues have been partially addressed in the Interpretation literature of holy Quran. This thesis intends to examine the topic in regards to fundamental approaches of knowledge within the framework of the Qur'an and to establish the philosophical framework which is necessary for this type of examination. It also aims to make a start in this direction. This topic requires to be addressed in more comprehensive studies.