Üsküdar Kadılığı 603 No’lu Şer‘iyye Sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. 1263-1264 / M.1846-1847 )


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Müceyla Eriş

Danışman: FİLİZ DIĞIROĞLU

Özet:

Bu tez, Üsküdar Şer‘iyye Mahkemelerine ait (H. 1263-1264 / M.1846-1847 ) tarihli 603 numaralı sicilidir. Tezimiz i‘lâmât sicili olup 47 varaktan oluşmakta ve 446 adet i’lâmı içermektedir. Bu çalışma ile ait olduğu dönemle ilgili sosyo-ekonomik, idari ve kültürel yapı hakkında elde edilen bilgiler ile, bu alanda yapılacak olan çalışmalara faydalı olmak amaçlanmıştır. Bu tez giriş, dört bölüm ve değerlendirme ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra, şer‘î mahkemeler ve görev yapanlar hakkında bilgiler verilmekte ve ardından şer‘iyye sicillerinin tanımı ve öneminden bahsedilerek şer‘îyye sicillerinde yer alan belge türleri hakkında kısa bilgiler sunulmaktadır. Sicil defterinde yer alan i‘lâmların konularına göre tasnifi yapılmış olup belge numaraları yanında verilmiş ve transliterasyon yapılırken izlenen yol ve yöntem açıklanmıştır. 603 numaralı Üsküdar Şer’iyye sicili defterinin tüm sayfalarının transkripsiyonu yapılmış olup, her bölümün başında kısa oluşturulmuştur. Çalışmanın sonunda kısa değerlendirme yapılarak çalışma sonlandırılmıştır. ABSTRACT This thesis is the Register Number 603 dated (1263-1264 AH /1846-1847 CE) of Üsküdar Shar’iyya Court. The thesis is a register of i‘lâmât (judicial decrees) consisting of 47 folios and 446 judicial decrees. With this study, it is aimed to provide information regarding the period in question and to be beneficial to other studies that will be carried out on the socio-economic, administrative, and cultural structure of the period. This thesis consists of an indroduction, four chapters, and a section for conclusions and evaluations. After indroduction, general information on shar‘i courts and the officials who worked in those courts is followed by a brief explanation on the definition and significance of shar‘iyya registers as well as the types of documents found in shar‘iyya registers. In the following chapters, the judicial decrees found in the register examined in this thesis have been classified according to their subjects, each decree has been given a number, and the method followed in the transliteration has been explained. All folios of the Üsküdar Shar‘iyya register number 603 have been transliterated in the following chapter and finally the thesis has been completed by a brief evaluation in the end.