İletişim kanalları üzerinden duyurulan kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerinin itibar yönetimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Pınar Nazlı Özcengiz

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

Anahtar Kelimeler: İtibar, İtibar Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Marka, Marka İmajı. İtibar, kurumların sahip olduğu en önemli değerlerin başında gelmekte, rekabetin gün geçtikçe arttığı dünyada tüm paydaşlar ve hizmet alanlar nezdinde farklılaşmada önemli bir rol üstlenmektedir.İtibar artık ölçümlenebilir ve yönetilebilir hale gelmiştir. Günümüzde kurumsal itibarın inşası geleneksel etik ilkelere önem vermenin yanında kurumların toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri ve topluma geri vermeleri ile sağlanmaktadır. Ülkemizde yeni sayılabilecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri ve Sponsorluklar dünyada uzun zamandır önem verilen bir konudur. Bu tez çalışmasında, kurumsal itibar kavramının tanımı, kapsamı, boyutları, kurumsal itibar yönetimi süreci, literatür taramasıyla elde edilen bilgiler ışığında açıklanarak ülkemizdeki uygulamalardan bazı örnekler değerlendirilmektedir. Çalışmada, yerli ve yabancı şirketlerin kurumsal itibarı yönetme amacıyla gerçekleştirdiği çeşitli KSS ve Sponsorluk projeleri incelenmiş, bazı şirketlerin bu projeleri çalışma etiğine, çalışanlarına, çevreye verdiği olumsuz etkileri yok etmek veya zararlı çalışmalarının sonuçlarını temizleyerek itibar tamiri yapmak için kullandıkları ifade edilmeye çalışılmıştır. ABSTRACT Keywords: Reputation, Corporate Reputation Management, Corporate Social Responsibility, Brand, Brand Image. Reputation, companies’one of the most important assets to have, plays a vital role in making a difference on stakeholders and customers opinion, in today’s increasingly competitive environment. As of now, reputation has become measurable and manageable. Today, building up a corporate reputationrelies onmeeting corporate social responsibility benchmarks and giving back to the community,as well as giving importance to traditionaly ethical principles. Corporate Social Responsibility (CSR) projects and supporting Sponsorships -that are considered fresh in our country- are given a long time importance in today’s modern world. This thesis aims to explain, the definition of the concept of corporate reputation, its scope and size, the corporate reputation management process, by the information obtained through literature. In the study; both domestic and foreign companies’ various CSR and Sponsorship projects- aiming corporate reputation management-were examined, while some companies’ use of CSR and Sponsorship to clean up negative or harmful results of their work and to repair their reputation, were studied.