Online Alışveriş Davranışları Üzerine Bir Araştırma : İki Ülke Örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MAKBULE SEVİLAY TÜYSÜZ

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Bu araştırma ile; ekonomik, sosyo-kültürel, demografik farklılıklar gösteren iki ülke olan Türkiye ve Güney Kore’deki tüketicilerin online alışveriş eğilimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde tüketim ve online alışveriş kavramları ele alınmıştır. İkinci bölümünde elektronik ortamda tüketici davranış modelleri aktarılmıştır. Üçüncü bölümünde tüketicinin satın alma karar süreci ile internet üzerinde oluşan temel alışveriş stratejileri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümünde ise online alışveriş davranışları üzerine yapılan bir araştırmaya ilişkin bilgi ve bulgulara yer verilmiştir. Son bölüm olan sonuç ve öneriler bölümünde, dördüncü bölümde yapılan araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda ulaşılan sonuçların bir kısmına aşağıda kısaca yer verilmiştir; • Güney Koreli katılımcılar, Türk katılımcılara göre, online alışverişte yeniliklere daha açıktır. • Türk erkek katılımcılar, Türk kadın katılımcılara göre online alışverişte yeniliklere daha açıktır. • Güney Koreli bekar katılımcılar, Güney Koreli evli katılımcılara göre online alışverişte riske daha açıktır. • Türkiye örnekleminde lisans ve lisansüstü mezunlarının online alışveriş yapma eğilimi, diğer eğitim seviyelerine oranla daha yüksektir. • Güney Kore örnekleminde lisans mezunlarının online alışveriş yapma eğilimi, lisansüstü mezunlarına oranla daha yüksektir. • Türkiye örnekleminde, geliri 5000 TL üzerinde olan katılımcıların; online alışverişte yeniliklere açıklığı, online alışveriş eğilimleri ve online alışveriş yapma oranları 5000 TL altında geliri olanlara oranla daha yüksektir. -------------------- With this research; economic, socio-cultural, demographic differences, showing online consumers in the two countries Turkey and South Korea are aimed to investigate the shopping trend. In the first part of the research, consumption and online shopping concepts are discussed. In the second part, consumer behavior models are presented in electronic environment. In the third part, the consumer's purchasing decision process and the basic shopping strategies formed on the internet are emphasized. In the fourth part, information and findings about a research on online shopping behaviors are given. In last section is the conclusions and recommendations, evaluations related to the research conducted in the fourth section were made. Some of the results of the study are briefly given below; • South Korean participants are more open to innovations in online shopping than Turkish participants. • Turkish male participants are more open to innovations in online shopping than Turkish female participants. • Single South Korean participants are more vulnerable to online shopping than South Korean married participants. • In Turkey sample, making online shopping trends of undergraduate and postgraduate graduates is higher than other levels of education. • In South Korean sample, undergraduate students have a higher tendency to shop online than graduate students. • In Turkey sample, which is over 5000 TL in income of the participants; openness to innovations in online shopping, online shopping trends and online shopping rates are higher than those who have income below 5000 TL.